След постигнатото съгласие по реформите в Общата селскостопанска политика на ЕС за програмния период 2014-2020, редица въпроси ще бъдат разгледани отделно в рамките на преговорите по Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014-2020 г. и по-специално относно прехвърлянето на средства между директните плащания и развитието на селските райони, разпределението на националните пакети за директните плащания и развитие на селските райони, както и ставките за съфинансиране.

 

Фермер.БГ резюмира основните ключови области и понятия, върху които ще бъдат акцентирани предстоящите преговори по МФР :

 

Директни плащания

30% от субсидията е насочена към установяването на устойчиви екологични практики сред земеделците. Държавите-членки ще заделят 70% от своите национални директни плащания за новата схемата за основно плащане - минус всички суми, предвидени за млад фермер, за дребни земеделски производители и други.

 

Млад фермер

С цел насърчаване на смяната на поколенията в земеделието, основното плащане за млади фермери (под 40 години) трябва да се увеличи с още 25% през първите 5 години. Ще бъдат финансирани с до 2% от националния пакет, което е задължително за всички държави-членки.

Схема за дребните фермери:

Препоръчително е за държавите-членки да финансират с 500 - 1 250 евро, включилите се в Схемата за дребни фермери, независимо от размера на стопанството. Държавите-членки могат да избират различни методи за изчисляване на годишното плащане. Общата стойност на схемата за дребните фермери може да не е повече от 10% от националния пакет.

 

Райони с природни ограничения/необлагодетелствани райони

Държавите-членки могат да предоставят допълнителни плащания на райони с природни ограничения в размер не повече от 5% от националния пакет.

 

[news]


Активен фермер

С цел да се изгладят редица пропуски в законодателството, които позволиха на определен брой дружества да предявят претенции към директните плащания, въпреки че основната им стопанска дейност не е селскостопанска, реформата променя правилото за активните земеделски стопани. Има нов негативен списък на професионалните дейности, които следва да бъдат изключени от получаване на директни плащания (железопътни услуги, вода за строителство, услуги свързани с недвижимите имоти и спортни площадки за отдих, земеделски площи за голф игрища и др.), който ще бъде задължителен за държавите-членки, освен ако конкретната фирма може да докаже реална селскостопанска дейност.


Пазарни механизми, квоти за мляко

С квотите за млякото, които изтичат през 2015г. , реформата предвижда края на квотния режим за захар да бъде до 30 септември 2013. Това ще осигури по-голяма конкурентоспособност на европейските производители на вътрешния и световен пазар, тъй като износът на ЕС е ограничен от правилата на Световната търговска организация (СТО). Това също така ще осигури на сектора дългосрочна перспектива.


Развитие на селските райони

Политиката за развитие на селските райони да запази сегашната си, успешна концепция : държавите-членки да продължат да разработват свои собствени многогодишни програми за развитие на селските райони въз основа на набор от европейски мерки, в съчетание с конкретните нужди на региона . Тези програми трябва да бъдат съфинансирани от националните пакети. Новите правила за втори стълб предоставят по-гъвкав подход, отколкото в момента. Мерките няма да бъдат класифицирани на равнище ЕС. Вместо това, държавите-членки, ще решават какви мерки да използват (и как), за да постигнат целите, поставени срещу шест широки "приоритета" и техните по-подробни подприоритета.

 

Шестте приоритета ще обхващат: Насърчаване на трансфера на знания и иновации; Повишаване на конкурентоспособността на всички видове селско стопанство и устойчивото управление на горите; Насърчаване на организацията на хранителна верига, включително преработка и маркетинг, управление на риска; Възстановяване, опазване и подобряване на екосистемите; насърчаване на ресурсната ефективност и прехода към нисковъглеродна икономика и насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони. Държавите-членки ще трябва да прекарат най-малко 30% от развитието на селските райони през финансиране от бюджета на ЕС по някои мерки, свързани с управление на земите и борбата с изменението на климата, и най-малко 5% на подхода ЛИДЕР.

 

Наборът от мерки обхваща:
Иновации:

Тази ключова тема (и по-конкретно на планираното европейско партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост - на "ЕПИ") ще бъдат обслужвани от различните мерки за развитие на селските райони, като например "трансфер на знания", "Сътрудничество" и "Инвестиции в материални активи" ( по тази мярка ще се купува нова земеделска техника ) .

 

Консултантски услуги и обучения:

По-строги мерки за консултантски услуги, свързани с изменението на климата и адаптирането към климатичните условия.

 

Селскостопанско преструктуриране / инвестиции / модернизация: В някои случаи въвеждане на по-високи ставки за подпомагане.


Млади фермери:  Комбинация от мерки може да включва субсидии (до 70 000 евро), общи инвестиции в материални активи, обучение и консултантски услуги;

 

Малки фермери:  Първоначална помощ до 15 000 евро за малка ферма;

 

Инструментариум за управление на риска: застраховане и взаимни фондове - за застраховка на културите, при болест по животните – включва опция за стабилизиране на доходите (което би позволило на изплащането (до 70% от загубите ) от взаимен фонд, ако доходите паднат с 30%);


Сътрудничество: Разширени възможности за подпомагане на технологичнo, екологичнo и търговско сътрудничество
 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!