Разработване на уеб-базирана система за агрометеорологични и подземни водни измервания, за да се улесни прехвърлянето на информация между различните приложения на фермерите при прилагането на прецизното земеделие в зеленчукопроизводителни стопанства в Латвия. Този Пилотен иновативен експеримент, който се изпълнява от Регионалния клъстер „Североизточна Европа“ по проекта SmartAgriHubs ви представяме в 129 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Агроиновации: Оризопроизводители в борбата с почвеното плодородие в Испания


Прецизното земеделие разчита на събиране, съхранение, споделяне и анализ на пространствено референтни данни. За да се използва ефективно, трябва да се прехвърля информация между различни компоненти на фермерската среда, която обхваща хардуер и софтуер с различни стандарти. Тъй като тези потоци от данни в момента представляват пречка за усвояването на прецизно земеделие, този пилотен иновативен експеримент има за цел да разработи уеб базирана система за интегриране, преобразуване и използване на големи количества данни от агрометеорологични и подземни измервания.

 

Прилагането на тази информация значително ще оптимизира времето за интервенция в земеделските стопанства. По този начин тя ще подкрепя операциите в стопанствата, като предоставя сигнали въз основа на точния анализ на данните. За всяка различна операция в земеделското стопанство е разработен модел на данни заедно с облачно базирано приложение. Така се увеличава способността за съхранение и анализ на събраните чрез сензорни данни и същевременно съответната пространствена информация ще бъде на разположение на крайния потребител. В допълнение към това, технологията предоставя достъп до точните климатични условия и статуса на растенията въз основа на сателитни данни от мониторинг на подземните води. Тази информация ще бъде използвана за даване на препоръки за прилагане на торове, както и за планиране на други необходими интервенции. 

 

Иновационните подходи ще бъдат част и от новата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г.

 

129 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на SmartAgriHubs и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!
 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.