В този брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации ви запознаваме с AgroWeb - още един от проектите, който беше представен по време на workshop, част от Форума на високо равнище за цифровото земеделие „Заедно за силно цифрово земеделие“, който се проведе от 18 до 20 април 2018 г. в рамките на програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС.
 
 
Международното събитие беше организирано от FAO - Организацията на ООН за прехрана и земеделие и Институтът за агростратегии и иновации, в партньорство с Министерството на земеделието, храните и горите.
 
 
В света на ускореното разработване на нови технологии и по-конкретно бързото развитие на дигиталните иновации, нараства необходимостта от бизнес-неутрални, нестопански професионални организации и мрежи, които да могат обективно да си сътрудничат с експерти на международно ниво и да насочват фермерите.
 
Тъй като цифровите технологии са в челните редици на възникващите нововъведения в земеделието от голяма полза е ако такива професионални мрежи с нестопанска цел създават общности и генерират експертизата не само на научните среди и практици по цялата агрохрантителна верига, но и специалисти в информационните и комуникационните технологии. 
 
В региона на Европа и Централна Азия има една такава мрежа, наречена AGROWEB CEE, която в продължение на вече 20 години е активна в тази област и функционира като общност на практици от няколко тематични направления и в същото време управлява земеделска информация. Това е уеб базирана онлайн платформа, изградена със система за управление на съдържанието с отворен код.
 
Партньори
Мрежата AgroWeb е създадена от професионални организации и експерти, участващи в развитието на селското стопанство и селските райони в Централна и Източна Европа през 1998 г. Членовете на мрежата и институциите домакини на национално ниво имат разнообразни взаимоотношения с министерствата на земеделието и националните заинтересовани страни, а в някои случаи съответният национален портал на AgroWeb е част от официална страница на министерството, в други случаи министерството по някакъв начин подкрепя развитието на националните AgroWeb страници.
 
Целта на AgroWeb се фокусира върху събирането и мониторинга на информация от свързани връзки на селскостопански институции по цялата агрохранителна верига, категоризиране на необходимата информация, както и улеснен достъп на потребителите. Сред целите на мрежата също така е и изграждането на капацитет и междуинституционално сътрудничество за по-ефективно развитие на комуникацията и взаимодействието между страните в региона от една страна, и с международни организации като FAO и IAALD от друга страна. Освен това сред целите на функционирането на мрежата е било заложено и разработването и популяризирането на общи стандарти и насоки за управление на информацията.
 
Повечето софтуерни инструменти и приложения, използвани в AgroWeb, са персонализирани от членовете на мрежата. Елементите на съдържанието се съхраняват в общи формати, увеличават съвместимостта и възможността за повторно използване на същия тип информация между отделните страни. В допълнение към страниците на националните портали са идентифицирани кръстосани тематични области и все по-голям брой тематични сектори на мрежата са координирани от регионални фокусни центрове.
 
За кого е AgroWeb
Бенефициенти на AgroWeb са както юридически, така и физически лица - научни и изследователски институти, индивидуални експерти, професионалисти, изследователи, заинтересовани страни от академичните среди и национални AKIS структури, съветници, консултанти, преподаватели, обучители, професионални, неправителствени и браншови организации, фермери и преработватели на международно, национално и местно ниво.
 
Като практическа онлайн общност, платформата може ефективно да допълва и улеснява управлението на знанията на институционално ниво в следните основни области: 
- Постигане на по-добра комуникация и сътрудничество между експерти и организации.
- Подкрепа за повишаване на информираността и дейностите за популяризиране на местно ниво и на местен език. 
- Създаване и достъп до знания, информационни ресурси, които не се предлагат на местно ниво. 
- Споделяне и обмен на всякаква релевантна информация, поддържане на актуални данни и информация за инициативи.
- Изграждане на професионална идентичност, признание, взаимоотношения и сътрудничество.
 
Устойчивост
Актуализирането и поддръжката на порталните страници на AgroWeb се управляват от национални работни групи, които се състоят от национални координатори и автори на национално ниво. Всички национални сайтове се създават и актуализират от местни експерти, които са известни като авторите на AgroWeb. Ролята на ФАО е да улесни развитието на платформата чрез предоставяне на съвети и подкрепа на националните работни групи, подпомагане на подобряването на услугите в най-важните теми и в тясно сътрудничество с националните координатори и уеб редакторите.
 
 
Устойчивостта е едно от основните предизвикателства и проблеми на работата през последните 20 години, които трябва да бъдат разгледани в следващите дискусии за бъдещето на платформата.
 
Разходите, свързани с участието на страните в мрежата на AgroWeb, се поемат изцяло от участващите страни, проекти и доброволно от участващите институции или експерти. В някои случаи се финансира директно от членовете на съответната общност. Съпътстващите събития в миналото са организирани от IAALD, а сега от ФАО.
 
47 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации  е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“