2 926 проекта за инвестиции в земеделски стопанства на обща стойност 1 404 535 001 лева бяха подадени в рамките на втория прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи”от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020.

 

Румен Порожанов: Очакваме 1100 договорирани проекта по първия прием по мярка 4.1

 

Заедно с прехвърлените от първия прием 240 заявления, съгласно Заповед РД 09-755 от 04.10.2016г.,общият брой на проектите става 3 166.

 

Във втория прием най-много проекти за модернизация на стопанствата са подадени в Пловдивски регион – общо 285.

 

 

Бюджетът по подмярка 4.1 е вразмер на левовата равностойност на 237 млн. евро или 463 524 600 лева. Тъй като общата сума на заявената финансова помощ от този прием е три пъти над обявената по заповед, проектните предложения ще се разглеждат в условията на ограничен бюджет.

 

ДФЗ: Срокът на приема по подмярка 4.1 не е удължаван

 

Предстои да бъде извършена предварителна оценка по критериите за подбор. Съответствието с критериите за оценка ще се преценяват към датата на подаване на заявлението за подпомагане, съобразно приложените към него документи. Проектите ще се класират според получените при оценката точки и ще бъдат одобрявани в низходящ ред до размера на определения бюджет.

 

 

Фондът припомня, че с последните изменения в Наредба 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 беше намален до левовата равностойност на 1 млн. евро максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат за целия период на прилагане на ПРСР 2014-2020. Промените в тежестта на критериите за подбор и добавянето на нови има за цел да осигури финансов ресурс за повече кандидати с акцент върху приоритетни сектори и отрасли.

 

Инвестициите за закупуване на земеделска техника по подмярка 4.1 включват техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата. В този период на прием бяха допустими и проекти с инвестиции за напоителни системи, както и разходи по проекти за колективни инвестиции, представени от признати групи или организации на производители.