Правомерност на отдаване на пасища, белите петна, законопроектът за Закон за Селскостопанската академия, подпомагането за трайни насаждения и зеленчукопроизводство, загубата на пари по ПРСР, придобиване на земя от чужденци, както и за държавната профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните през 2014 г. – това са част от въпросите, отправени към министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков, в рамките на парламентарния контрол днес.

 

Ето въпросите, на които министър Греков ще трябва да отговори:

 


1. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно правомерността по отдаването на общински пасища и мери през 2013 г., в гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе.

 

2. Питане от н.п. СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ и ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА относно груби нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото прилагане.

 

3. Питане от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно намерение за реализиране на мярка "ЛИДЕР" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

4. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА, ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ и ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ относно подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите.

 

5. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА относно "Белите петна" в Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи.

 

6. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно мярка "Добавена стойност в земеделието и горите" по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

7. Въпрос от н.п. СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА относно законопроект за Селскостопанската академия.

 

8. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно подпомагане на земеделските производители в секторите овощарство и зеленчукопроизводство.

 

9. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно придобиването на земеделска земя от чужди физически и юридически лица.

 

10. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА и ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА относно потенциален риск за загуба на средства по Програмата за развитие на селските райони за 2013 г.

 

11. Въпрос от н.п. ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно статут на входирани проекти по мярка 421 "Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество" от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

 

12. Въпрос от н.п. МИНЧО МЪНЧЕВ МИНЧЕВ относно държавната профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните през 2014 г.

 

На основание чл. 90, ал. 3 и чл. 93, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни е поискал по свое питане народният представител Димчо Михалевски към министъра на земеделието и храните Димитър Греков.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!