Създаването на работна група между експертите на Дирекция „Развитие на селските райони“ и представители на няколко браншови организации във връзка с предстоящото изготвяне на проект на наредба, касаеща прилагането на мярка 22, подмярка 22.2, във връзка с прилагането на подпомагане съгл.чл. 39в от Регламент (ЕС) 1305/2013. 

Фермери искат нов прием по кризисната помощ с пари от ПРСР

Това искат от шест организации - Национална Био Асоциация, Съюз на дунавските овощари, Добруджански овощарски съюз, Национален съюз на градинарите в България, Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните и Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция, като заявяват това с писмо до аграрния министър Явор Гечев.

“Това е необходимо с цел защита на интересите на земеделските стопани от сектор „Плодове и зеленчуци“ и „Биологично производство“, както и осигуряване на публичност и прозрачност в процеса на определяне на политиките, които прилага Министерство на земеделието”, се казва в писмото.