Земеделските стопани, които са кандидати по схемите и мерките за директни плащания и чието стопанство е засегнато от пожарите в страната, да уведомят Разплащателна агенция за наличие на форсмажор.

Обезщетяват фермерите, засегнати от пожарите

Уведомяването следва да се извърши в областните дирекции по земеделие. Срокът за това е 15 работни дни от датата на прекратяване на фактическото събитие. 

Попълва се формуляр по образец по реда на чл. 13, ал. 1 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания. 

Със самата заповед за обявеното бедствено положение ДФЗ разполага по служебен път. 

В случай че стопаните с опожарени площи не подадат уведомление до Разплащателната агенция за възникнал форсмажор, площите им ще се считат за недопустими за подпомагане. 

Образецът на уведомлението за форсмажор е публикуван на сайта на ДФЗ, от където може да бъде изтеглен.