Националната асоциация на зърнопроизводителите представи официалното си критично становище относно анализа на Финансовото министерство, за злоупотреби и контрабанда с дизелово гориво. Според НАЗ сгрешеният анализ на Министерството на финансите за злоупотреби и контрабанда с дизелово гориво ескалира напрежение в земеделието.
 
Фермер.БГ публикува пълния текст на становището на НАЗ:
 
„Националната асоциация на зърнопроизводителите счита за необективен и недостоверен така представения от Министерство на финансите АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В ЧЛ.118 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2015 г., целящ единствено дискредитиране на сектор „Земеделие” и прикриване на истинските доводи за направените задкулисни промени в ЗДДС. НАЗ поставя под съмнение достоверността на изнесените данни и задава следните мъчни за отговор въпроси:
[news]

1) При общо средногодишно потребление на дизелово гориво от 3 391 500 хил. литра за анализирания тригодишен период, декларираните средногодишни доставки за същия период са в размер на 2 163 160 хил. литра. – Не става ясно от къде са взети двете цифри и защо не е санкциониран до този момент нито един икономически оператор? Това твърдение означава, че всеки ден на територията на България незаконно се внасят или незаконно се произвеждат за разпространение 3 365 т. дизелово гориво. Това са 170 бр. 20-тонни автоцистерни. Не би ли следвало Агенция „Митници” да е заловила поне една от тези цистерни?
 
2) Видно от анализа, средногодишно не се декларират 1 228 340 хил. литра дизелово гориво, което като относителен дял представлява 36,2%. Анализът показва, че с най-голям относителен дял от недекларираните доставки, т.е. най-рискови са доставките с получатели от икономическите сектори – „Селско стопанство“ – 48,1% и „Транспорт“ – 34,5%. Тези два икономически сектора са и най-големите потребители на дизелово гориво в страната. – Кой е източникът на тази информация, как се разбира кой сектор не е декларирал доставките, като това не се посочва при поддаването на данни към НАП? Посоченото в анализа недекларирано количество гориво от сектор „Селско стопанство” сериозно надхвърля реалното годишно потребление на гориво в земеделието. Могат да се изискат официални данни от МЗХ във връзка с прилагането на помощта за намалена акцизна ставка за земеделско гориво, както и данни на НСИ.
 
3) Анализът на данните за 2013 г. в резултат на автоматичния обмен на информация между информационната система БАЦИС на Агенция „Митници“ и информационната система за контрол на горивата (ИСКГ) на Националната агенция за приходите показва, че въпреки приетите законодателни промени се наблюдава намаление само с 6-7% в дела на продажбите на течни горива без платен акциз и ДДС и за около 30% от потребените горива не са внесени дължимите данъци. – Колко са до този момент санкционираните потребители, които не спазват настоящия декларативен режим?
 
4) Сравнителният анализ показва, че общият брой на бензиностанциите за продажба на горива на територията на страната е 3 105, при над 30 000 обекти за зареждане на горива – „ведомствени бензиностанции“. – От къде се взима информация относно тези над 30 000 обекта за зареждане на горива, наречени „ведомствени бензиностанции”?
 
5) Загубата за държавния бюджет от укрити данъци по нерегламентираните доставки и продажби на течни горива се оценява на 1,1-1,2 млрд. лева. – При положение, че бюджетът ще има толкова градивен приход, защо са изключени от задължението за фискализация държавните и общински обекти, не са ли те главни участници в контрабандни схеми? Проучване на Центъра за изследване на демокрацията сочи, че контрабандата на цигари, алкохол и горива в България е от порядъка на 1,5 млрд.лв. Анализът на МФ твърди, че само нерегламентираното гориво е над 1,1-1,2 млрд. лв., това означава ли, че нелегални цигари и алкохол почти липсват в България?
 
6) По данни на браншови организации, в резултат на нелоялната конкуренция на „ведомствените бензиностанции“, в малките населени места са закрити 700 малки бензиностанции и са освободени от работа 2 500 заети лица. – Кои са тези браншови организации? Малките обекти бяха закрити поради конкуренцията на големите вериги бензиностанции (членуващи в браншови организации), които продават на дребно на цените на които малките бензиностанции купуват на едро.
 
7) Създаването на конкурентно предимство е в противоречие с един от основните принципи на Конституцията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 19, ал. 2 от Конституцията „законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява нелоялната конкуренция и защитава потребителя“ – Защо, въпреки този текст в анализа, се създава конкурентно предимство за държавните и общинските ведомствени бензиностанции?
 
8) Липсва информация, доколко използваните резервоари и съдовете за съхранение на течни горива съответстват на екологичните норми и стандарти и изискванията за противопожарна безопасност. – Въвеждането на мерки за опазване на околната среда какво отношение има към изискванията за ЕСФП и промените в чл. 118 на ЗДДС?
 
9) Обща оценка на разходите на икономическите оператори не може да се изчисли, поради липса на официални данни за броя на обектите и съдовете за съхранение. – Не се ли твърдеше в предходната част на анализа, че броят им е 30 000?
 
Зад съдържащите се в анализа неверни данни прозират яростните опити на Министерство на финансите да вмени задължението на всички стопански субекти, разполагащи със съдове за съхранение и ползване на гориво за собствени нужди, да инсталират за своя сметка нивомерни системи, ЕСФП и бензиноколонки от одобрен тип. Под паравана на заявените намерения за редуциране на контрабандното гориво се крият следните тенденции:
 
1) Чрез явно сатанизиране на образа на земеделските производители да бъдат манипулирани решенията на органите на законодателната и изпълнителната власт и предприети драконовски мерки срещу тези субекти. По този начин се симулират засилени действия за увеличаване на бюджетните приходи от акциз и ДДС, без обаче тези действия да водят до ефект. Това, което ще се постигне е отклоняване на вниманието за няколко години от истинската организирана престъпност, експлоатираща контрабандните канали.
 
2) Явно обслужване на корпоративни финансови интереси – при евентуално наличие на посочените 30 000 обекта, които ще бъдат засегнати от мерките и минимална цена за тяхното оборудване от 10 000лв, моментално със закон се осигуряват 300 000 000 лв. приходи за фирмите доставчици на такова оборудване.
 
3) За засегнатите от мярката стопански субекти тези 300 000 000 лв. са невъзвръщаеми разходи, които са допълнително финансово бреме, в период на икономическа криза. Това ще предизвика оправдано недоволство в сектори разполагащи с транспортни, строителни и земеделски машини и може да доведе до нежелана дестабилизация на Държавата.
 
Публикуването на подобен подвеждащ анализ като официален документ на Министерство на финансите, поставя незаличимо петно върху името на България и в частност на земеделските производители пред всички eвропейски институции и държави-партньори на страната ни.
 
 
Като представители на гражданското общество изразяваме нетърпимост към продължаващото ограбване на нацията ни.
 
НАЗ обявява готовност за национални протести, в случай че се вменят изисквания за монтиране на нивомерни и фискални устройства на обектите за съхранение на гориво в земеделските стопанства.“
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!