Отварят прием по две подмерки от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР), съобщиха от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). 

Прием на проекти за финансиране през местни общности

По първата подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, за разработване и изпълнение на малки пилотни проекти, допустими кандидати са местни инициативни групи (МИГ), които са разработили стратегии за ВОМР и са кандидатствали за одобрение по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии ВОМР“, но не са одобрени за финансиране.

Тези МИГ ще получат възможност за европейско финансиране за важни за общността проекти, свързани с културния и социалния живот, местната идентичност, опазване на природните и исторически забележителности в общините, съхраняване на традиционни занаяти и др.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 266 466 лева. Минималната стойност на допустимите разходи е 5000 евро, а максималната 15 000 евро за един проект, като финансирането е 100%. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения по подмярка 19.1 е 31 юли. При остатъчен бюджет може да се определи втори краен срок за кандидатстване.

По подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ се откриват две процедури, по които ще се приемат проектни предложения - за подготвителни дейности и за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество. Проектите за сътрудничество предвиждат съвместни дейности, например създаване на общи продукти и услуги, информационни и маркетингови кампании, въвеждане в практиката на иновативни за селските райони на България дейности и др.

Бюджетът на приема за подготвителни дейности е 933 700 лева. Безвъзмездната финансова помощ е 10 000 евро за проекти в страната и 25 000 евро за проекти, изпълнявани в ЕС.

Бюджетът на приема по втората процедура по подмярка 19.3 - за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество е 7 823 200 лева. Размерът на безвъзмездната финансова помощ за кандидатите отново зависи от мястото на изпълнение на дейностите – до 50 000 евро за вътрешнотериториално сътрудничество и до 100 000 евро за транснационално сътрудничество.

Приемът по подмярка 19.3 е 31 декември 2021 г., или до изчерпване на финансовия ресурс.

По подмерки 19.1 и 19.3 е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Междувременно стана ясно, че на 1 юни 2020 г. Местната инициативна група „Балчик- Генерал Тошево“ започва втори прием на проектни предложения по подмярка 19.2/4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Това съобщават от Областен информационон център - Добрич.

Бюджетът на мярката след първи прием е 920 481,04 лв. и е насочен към подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост в общините Балчик и Генерал Тошево.

По нея ще се подпомогнат регистрирани земеделски стопани, еднолични търговци, юридически лица и признати групи или организации на производители.

Минималният праг на безвъзмездната подкрепа за едно проектно предложение е 11 734,80 лв., а максималният е 195 580,00 лв. Финансовата помощ е до 50% от общите допустими разходи по проекта, които трябва да са в границите от 29 337 лв. до 391 160 лв.

Финансовата подкрепа по мярката може да бъде вложена в инвестиции за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване и за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти. Допустимо е закупуването на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция и изграждане/модернизиране и оборудване на лаборатории.

Проектните предложения по мярката, следва да бъдат подадени до 1 юли по електронен път с електронен подпис (КЕП) чрез ИСУН - https://eumis2020.government.bg.

Условията за кандидатстване и изпълнение са публикувани ТУК, като кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения до 3 седмици преди крайния срок на [email protected].