Зачестява набирането на проби от български биопродукти в другите страни-членки на ЕС, като се увеличава и броят на случаите, в които е открито съдържание на забранени вещества или други несъответствия.
 
 
Директорът на „Растениевъдство и биологично производство“ в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) Антон Величков съобщи това на конференция за органичното земеделие по време на АГРА 2018 в Пловдив.
 
Някои държави членки на ЕС смятат България за рискова страна, отбеляза представителят на ведомството.
 
Да се повиши доверието на потребителите към продуктите, етикетирани като „био“ – това е една от целите, които си поставят промените в Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР. Измененията засягат правилата в биологичното производство, етикетирането, търговията и контрола.
 
Срокът за обсъждане на предлагания от МЗХГ проект изтече при голям интерес от сектора, постъпили са общо 66 страници със забележки, коментари и предложения.
 
 
Основната цел е да подобрим контрола върху контролиращите лица, подчерта Величков. В момента в страната работят 17 сертифициращи организации, това са частни структури, като държавата контролира тяхната работа и следи да разполагат с достатъчно персонал, компетентност и ресурси.
 
Промените в наредбата ще засилят наблюдението върху подизпълнителите на сертифициращите организации.  Специално внимание ще се обърне върху инспекторите – хората, които извършват проверките на място. 
 
Ще бъде въведено изискване един инспектор да отговаря за не повече от 100 оператора в сектора. Това ще бъде съществена промяна, тъй като в някои случаи сега съотношението е 1:1000, каза Величков.
 
 
По-строги ще станат правилата при кандидатстване за разрешително за сертифицираща организация. Ако открити пропуски не бъдат отстранени след първото им посочване, кандидатът няма да може да подова ново заявление за контролна дейност в срок от 1 година.
 
Дерогациите, свързани с биологичното производство, ще се дават от министъра на земеделието, храните и горите, а не от контролиращите лица, гласи друга промяна в наредбата.