Министерство на земеделието и храните очерта общите условия при прилагането на всички схеми за обвързано подпомагане в сектор Животновъдство. Статистиката сочи, че общо заявените за подпомагане крави  по всички схеми през 2016 г. нараства с 10,5% спрямо 2015 г. Най-значителен е ръстът на кравите под селекционен контрол – с 35,1%. Също така броят на заявените за подпомагане овце-майки и кози-майки през 2016 г. нараства по всички схеми спрямо предходната година общо с 15,2%, най-съществено по схемата за подпомагане на от 10 до 49 животни - със 78% и по схемата за животни по-селекционен контрол – с 49%.
 
Общите условия при прилагането на всички схеми за обвързано подпомагане за животни са няколко. На първо място животно, заявено по една от схемите за подпомагане, не е допустимо за подпомагане по останалите схеми. Периодът на задържане на заявените за подпомагане животни е най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. Допустими за финансиране са животни, идентифицирани с 2 ушни марки, нужно е също така да бъдат регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и да имат ветеринарен паспорт, както и да са вписани в регистъра на стопанството.
 
Ясен е и общият бюджет по различните схеми. При Схема 1 (Обвързано подпомагане на млечни крави) общият бюджет е 30 094 000, а индикативната ставка е в размер на 200 лв./глава животно (до 250 млечни крави). Тук имаме задължение за минимална реализация на мляко: - 2 000 кг/крава за планински райони; - 3 000 кг/крава за равнинни райони от общата годишна реализация на мляко, отнесена към броя на кравите към последната дата на задържане.
 
При Схема 2, Обвързано подпомагане на месодайни крави и/или юници, годишният бюджет е 18 750 000, а индикативната ставка е 150 лв./глава животно(до 250 регистрирани в стопанството животни).
 
Схема 3, Обвързано подпомагане на месодайни крави под селекционен контрол, годишният бюджет е 3 250 000, а индикативната ставка варира. Тук имаме модулиран размер от 260 лв./глава - за първите 250 животни и 210 лв./глава – за над 251-то животно, като тук минималният брой животни в стопанство, допустими за подпомагане са 20 месодайни крави под селекционен контрол от една порода, вписани в Главния раздел на родословната книга.
 
Схема 4 (Обвързано подпомагане на овце-майки и кози-майки в планински райони), общият бюджет по схемата е 3 285 000, а индикативната ставка е в размер на 45 лв./глава. Подпомагат се земеделски стопани, отглеждащи от 10 до 49 овце- майки и/или кози-майки в животновъдни обекти, регистрирани в планински райони.
 
Схема 5, Обвързано подпомагане на овце-майки и кози-майки под селекционен контрол, общият бюджет е 24 004 600. Тук отново имаме модулирана ставка: 84 лв./глава - за първите 300 животни и 64 лв./глава – за над 301-то животно. По схемата се подпомагат земеделски стопани, отглеждащи от 50 и повече овце-майки и/или 20 и повече кози- майки под селекционен контрол от една порода, като има условие и за реализиране на минимално количество от поне 70 кг за допустимо животно, с изключение на месодайните и животните от автохтонните породи.
 
Схема 6, Обвързано подпомагане за биволи, годишният бюджет е в размер на 4 424 510. При тази схема отново е въведена модулирана ставка в размер на 520 лв./глава - за първите 250 животни и 420 лв./глава – за над 251-то животно. На подпомагане подлежат земеделски стопани, отглеждащи 10 и повече женски биволи на възраст 18 месеца и повече, като имаме и задължение за реализация на мляко, съответстващо на поне 700 кг за допустимо животно.
 
Схема 11, Обвързано подпомагане на млечни крави под селекционен контрол, отпуснатият годишен бюджет е в размер на 36 807 600. Въведена е модулирана ставка за схемата: 418 лв./глава - за първите 250 животни и 310 лв./глава – за над 251-то животно. Минималният брой животни в стопанство, допустими за подпомагане са 20 млечни крави под селекционен контрол от една порода, вписани в Главния раздел на родословната книга. При тази схема имаме и задължение за минимална реализация на мляко от 4 000 кг/крава, с изключение на кравите от застрашени от изчезване (автохтонни) породи. Млечните крави под селекционен контрол могат да получат подпомагане само по една от двете схеми за обвързана подкрепа за млечни крави.
 
Схема 12 (Обвързано подпомагане на млечни крави в планински райони), допуснатият бюджет е в размер на 1 200 000, а индикативната ставка е 180 лв./глава. Подпомагат се земеделски стопани, отглеждащи от 5 до 9 млечни крави в животновъдни обекти, регистрирани в планински райони.
 
Вижте подробните изисквания за всяка една от схемите: