През последните няколко години селскостопанският сектор се развива изключително активно. Въвеждат се нови технологии на обработка и отглеждане, нови култури, акцентира се върху устойчиво и биологично земеделие. Значителна роля в този процес играе Общата селскостопанска политика (ОСП)и Програмите за развитие на ЕС. В резултат на това развитие се наблюдава и успоредно развитие на кредитирането в сектора. Към момента то е изключително интензивно. Това заявиха за Фермер.БГ екип от експерти от Fibank. 

Експерт: Все повече фермери търсят финансиране за стартиране на бизнес


Те очертаха една съществена разлика между сега и периода 2007-2013 г.

За разлика от периода 2007- 2013 г., когато в земеделието основно развитие се наблюдаваше в сектор зърнопроизводство, след 2014 г. се наблюдава ръст на инвестициите в секторите животновъдство, зеленчукопроизводство и овощарство. Значителни са инвестициите и в преработвателния сектор, сочи опитът на експертите от Fibank.

Понастоящем банката предлага решения за нуждите от финансиране във всички сектори на селското стопанство. Наред със стандартното оборотно и инвестиционно кредитиране, са достъпни още няколко специфични за сектора продукти и услуги.Специфичен продукт на Fibank е „Пълна подкрепа“, който включва консултиране при разработване на проекти за кандидатстване по мерките на ПРСР, подпомагане при кандидатстване по проектите и финансиране на изпълнението им.

Освен това банката подпомага клиентите във всички етапи на реализация на проекта, като по този начин се цели съкращаване на периода на тяхната реализация и се намаляват рисковете от неполучаване на безвъзмездната помощ.

Fibank финансира до 100% от разходите по реализирането на проектите и осигурява допълнително мостово финансиране за плащане на ДДС на инвестицията, уточниха експертите.

Друг специфичен продукт е авансовото финансиране на очакваните субсидии за директни плащания по ОСП. Размерът на кредита е до 100% от очаквания размер на субсидиите по всички мерки без изключение.

Договорът може да се подпише със срок до 5 години, като при получаване на плащания за съответната година, кредитът се револвира незабавно и клиентите могат да ползват отново сумите без допълнителни формалности и учредяване на нови обезпечения, обясниха експертите и допълниха, че Fibank финансира инвестиции за покупка на земеделска земя до 100% от цената на земята със срок на изплащане до 15 години.Опитът на експертите от Fibank сочи, че най-често агропроизводителите търсят кредитиране за реализиране на проекти по мерки 4.1 и 4.2. по Програмата за развитие на селските райони. Значителни по обем са и кредитите за покупка на земеделска земя и оборотно финансиране.

Колкото до опасенията на фермерите по отношение на финансирането, при сключване на дългосрочни договори те са свързани с множеството обстоятелства, влияещи върху изплащането на кредита.

Политика на Fibank е преди подписване на всеки договор да даваме информация и да разясняваме на своите клиенти всички потенциални рискове и как те биха могли да се предотвратят. При наличие на активен диалог с финансиращата банка и изградени отношения на доверие, винаги се намират най-добрите решения, обясниха банковите експерти.

Те уточняват, че ограничение на размера на отпусканите от банката кредити няма. Той се определя от мащаба на проекта и от възможностите за неговото погасяване.Срокът на кредита и гратисният период се фиксират индивидуално за всеки кредит, в зависимост от срока на реализация на
проекта и възможностите за погасяване. Максималният срок на кредитите на Fibank за земеделски производители е до 15 години и гратисен период до 3 години, информираха от банката.

По отношение на важна тема като лихвените проценти те обясниха, че те са в пряка зависимост от срока на погасяване, предлаганите обезпечения и специфичния риск по кредитната сделка.

Ако в момента фермер реши да поиска финансиране от Fibank, добре е да знае, че срокът за одобрение на кредитите е в пряка зависимост от структурата и целта на исканото финансиране.

Голяма част от исканията за кредит във Fibank се одобряват за срок от 10 дни до един месец. Възможен е и по-кратък срок при клиенти с дълга кредитна история в банката или при специфични продукти като Кредита за авансово финансиране на субсидии за директни плащания, който може да се одобри за срок от 3 до 5 дни, информира екипът от банкови експерти.

Те прогнозираха, че в близко бъдеще от страна на селскостопанските производители ще продължи да има значително търсене на кредити за реализиране на инвестиционни проекти по различни мерки на Програмата за развитие на селските райони, както и за допълнително оборотно финансиране.

Попитани каква е достъпността на кредитните продукти на банката за младите фермери, предвид факта, че последните са ключова тема в ОСП 2020,  експертите от Fibank заявиха, че всички продукти на банката се предоставят и към млади и стартиращи фермери.

Основният въпрос при финансиране на млади земеделски производители е липсата на достатъчно активи за обезпечаване на искания кредит. Fibankработи по няколко гаранционни споразумения с Национален гаранционен фонд, което дава възможност за достъп до финансиране и при по-малка стойност на обезпеченията.  При равни други условия младите фермери могат да разчитат на кредити с по-дълъг срок на погасяване, уточниха накрая експертите.