Инспекцията по труда активизира контрола в селското стопанство. За целта е направен анализ на отглежданите култури на територията на отделните области, съобщават от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” (ИА ГИТ).

Какви са първите прогнози за изкупната цена на черешата?

На база сезонността им, регионалните дирекции на агенцията планират периода, в който да реализират масирани проверки на територията на дадена област. 

Основен акцент при проверките традиционно е законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, тъй като селското стопанство е един от най-рисковите сектори по отношение използването на недеклариран труд, посочват от Инспекцията по труда.

Оттам напомнят, че земеделските стопани и тютюнопроизводители следва да наемат работна ръка по силата на трудов договор, като могат да използват всеки от регламентираните в Кодекса на труда видове договори. 

Наемането на работници на еднодневни договори е само една от възможностите. Разработеният от ИА ГИТ софтуер за предоставяне на образците е създаден с цел максимално облекчаване на администрирането на този вид договори. Образците могат да се заявяват по всяко време, дори в извънработното за администрацията. 

Веднъж въведени в системата, данните за наетото лице могат да бъдат генерирано многократно. Системата разполага и с калкулатор, който изчислява автоматично размера на дължимия данък и осигурителни вноски за сметка на наетото лице, както и чистата сума, която то следва да получи.