В срок от 9 месеца бенефициентите по Програмата за развитие на селските райони трябва да докажат пред Държавен фонд Земделие, че са започнали да изпълняват проектите си. Това е една от новостите в мониторинга и контрола на проектите по Програмата, представени по време на Четвъртата национална среща на земделските производители от Румен Порожанов, изпълнителен директор на ДФЗ. 
 
Бенефициентите по Програмата за развитие на селските райони е задължен да започне дейност по проекта и да предостави пред Държавен фонд Земеделие надлежни доказателства за изпълнението на одобрената инвестиция в срок от 9 (ако инвестицията не включва строително-монтажни разходи) и 12 (ако инвестицията включва строително-монтажни дейности) месеца от подписване на договора.
 
Порожанов уточни, че надлежни доказателства означава документ за извършено авансово или частично плащане в размер не по-малък от 20 на сто от размера на помощта – издадена  фактура за сума над посочения размер, подписани приемо-предавателни протоколи за извършени дейности по проекта на стойност не по-малка от посочената или др.  подобни документи, удостоверяващи започване изпълнението на инвестиция на стойност не по малка от 20 на сто от размера на помощта.
 
При неизпълнение ползвателят дължи обезщетение в размер на полученото плащане (при получен аванс), в едно с неустойка в размер на законната лихва върху тази сума от датата след изтичане на съответния срок, а когато няма извършено плащане – дължи неустойка в размер на 5% от размера на одобрената финансова помощ.
 
Неустойка не се дължи, ако до изтичане на 6 месеца от сключването на договора бенефициентът уведоми Фонд Земеделие, че се отказва от помощта и иска прекратяване на договора.
 

София БЕЛЧЕВА