Във връзка с множество запитвания от животновъди, които постъпват усилено през последните дни в редакцията на Фермер.БГ, публикуваме пълен списък с цените по Държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните за 2015-а година, които преди дни бяха публикувани в Държавен вестник.

 

По-долу в материала може да видите и цените към лабораториите, както и определенията, които са записани при обнародването на постановлението и тарифата за определенията за видовете животни.

 

Цени, които се заплащат на ветеринарните лекари, сключили договор за изпълнението на мерките по Държавната
профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните за 2015 г., на терена :

Чл. 5. За извършване на ваксинация се заплаща:
1. за едро преживно животно (ЕПЖ) и за въвеждане на данните в Интегрираната информационна система (ВетИС) на
БАБХ – за едно животно по 2,00 лв.;
2. за еднокопитно животно (ЕКЖ) и за въвеждане на данните във ВетИС на БАБХ – за едно животно по 2,00 лв.;
3. за дребно преживно животно (ДПЖ) и свине (СВ) и за въвеждане на данните във ВетИС на БАБХ – за едно животно по
1,00 лв.;
4. за птици (очно-назално) – за една птица по 0,20 лв.;
5. срещу бяс по разпореждане от БАБХ и за въвеждане на данните във ВетИС – за едно животно по 3,00 лв.
Чл. 6. За извършване на алергично изследване за туберкулоза се заплаща:
1. за едри преживни животни (ЕПЖ) и за въвеждане на резултатите във ВетИС от извършеното мероприятие – за едно
животно по 10,00 лв.;
2. за свине (СВ) и за въвеждане на резултатите във ВетИС от извършеното мероприятие – за едно животно по 5,00 лв.;
3. за птици – за една птица по 2,00 лв.
Чл. 7. За вземане и изпращане на проба за бактериологично и вирусологично изследване се заплаща:
1. за проба от ЕПЖ и въвеждане на данните във ВетИС – за едно животно по 2,00 лв.;
2. за проба от ДПЖ и въвеждане на данните във ВетИС – за едно животно по 2,00 лв.;
3. за проба от СВ и въвеждане на данните във ВетИС – за едно животно по 2,00 лв.;
4. за проба от птици – за една птица по 1,00 лв.;
5. за проба от ЕКЖ и въвеждане на данните във ВетИС – за едно животно по 2,00 лв.;

6. за проба от пчелни семейства за гнилцови заболявания и за болестта нозематоза – за една проба по 2,00 лв.
Чл. 8. За вземане и изпращане на кръвна проба за серологично или вирусологично изследване се заплаща:
1. за проба от едно животно и въвеждане на данните във ВетИС – по 4,00 лв.;
2. за проба, взета от една птица – по 1,00 лв.
Чл. 9. За вземане, изпращане и въвеждане на данните във ВетИС на проба от мозъчен ствол за ТСЕ от видовете и
категориите животни се заплаща по 15,00 лв. за една проба, взета от ЕПЖ или от ДПЖ.
Чл. 10. За вземане и изпращане на клоакална и/или трахеална тампон-проба или на фекална проба от птица се заплаща по
0,50 лв. за една проба.
Чл. 11. За извършване на клиничен преглед на пчелни семейства за гнилцови заболявания и нозематоза се заплаща за
едно пчелно семейство по 1,00 лв.
Чл. 12. За извършване на клинични обследвания за остри заразни заболявания, в т. ч. класическа чума по свинете (КЧС),
шап по чифтокопитните животни и син език, попълване на чек-лист и въвеждане във ВетИС на извършеното мероприятие се
заплаща по 4,00 лв. за един животновъден обект.
Чл. 13. За въвеждане на информация във ВетИС от извършена идентификация на животните в животновъдните обекти в
законоустановените срокове за ЕПЖ, ДПЖ и СВ се заплаща по 1,00 лв. за едно животно.
Чл. 14. За извършване на идентификация на животните в животновъдните обекти в законоустановените срокове и за
въвеждане на данните във ВетИС за ЕКЖ се заплаща по 5,00 лв. за едно животно.
Чл. 15. За изготвяне на заявка за подмяна на лазерно надписани идентификационни марки за ЕПЖ и за въвеждане
на данните във ВетИС се заплаща по 1,00 лв. за едно животно.
Чл. 16. За въвеждане на данните във ВетИС от извършената идентификация при подмяна на паднали идентификатори за
ДПЖ и СВ се заплаща по 1,00 лв. за едно животно.

 

Цени, които се заплащат на лабораториите за извършените анализи във връзка с изпълнението на мерките по
Държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г.
:


Чл. 17. За изследване за антраксни бацили и въвеждане на резултатите от лабораторните анализи във ВетИС – Реакция
преципитация (РП) – тип Асколи чрез топла или студена асколи реакция, за една проба се заплаща 10,00 лв.
Чл. 18. За изследване при инфекции и въвеждане на резултатите от лабораторните анализи във ВетИС – Класическа
микробиология – култивиране, изолиране и типизиране на причинителя, за една проба се заплаща 12,00 лв.
Чл. 19. За изследване при бактериални инфекции и въвеждане на резултатите от лабораторните анализи във ВетИС –
Реакция за свързване на комплемента (РСК) за преживни животни и свине, за една проба се заплаща 13,00 лв.
Чл. 20. За изследване при бактериални инфекции и въвеждане на резултатите от лабораторните анализи във ВетИС –
Реакция за свързване на комплемента (РСК) за еднокопитни животни, за една проба се заплаща 18,00 лв.
Чл. 21. За изследване при метода ELISA и въвеждане на резултатите от лабораторните анализи във ВетИС за една
проба се заплаща 20,00 лв.
Чл. 22. За изследване по метода Бърза аглутинация – Розбенгал тест (РА), и въвеждане на резултатите от лабораторните
анализи във ВетИС за една проба се заплаща 6,00 лв.
Чл. 23. За изготвяне на имунодифузионен тест при бактериални и вирусни заболявания – Имунодифузионен тест (АГИД),
и въвеждане на резултатите от лабораторните анализи във ВетИС за една проба се заплаща 20,00 лв.
Чл. 24. За изследване по метода Микроаглутинация – Реакция микроаглутинация, и въвеждане на резултатите от
лабораторните анализи във ВетИС за една проба се заплаща 5,00 лв.
Чл. 25. За изследване серологични и вирусологични – Полимеразно-верижна реакция (PCR), и въвеждане на резултатите
от лабораторните анализи във ВетИС за една проба се заплаща 23,00 лв.
Чл. 26. За изследване чрез бърза аглутинация – Аглутинация (РВХА), и въвеждане на резултатите от лабораторните
анализи във ВетИС за една проба се заплаща 10,00 лв.
Чл. 27. За изследване на пряка имунофлуоресценция на хистосрезове и ламели с клетъчни култури – Пряка
имунофлуоресценция (ДИФ), и въвеждане на резултатите от лабораторните анализи във ВетИС за една проба се заплаща
20,00 лв.
Чл. 28. За изследване на вируснеутрализация (ВН) и въвеждане на резултатите от лабораторните анализи във ВетИС за
една проба се заплаща 20,00 лв.
Чл. 29. Цените на лабораториите за извършените анализи по този раздел включат стойността на диагностикумите.
Извършените анализи се заплащат след въвеждане на резултатите от съответната лаборатория във ВетИС.

 

По смисъла на тарифата са посочени и определенията за животните:

1. „Дребни преживни животни“ са овце, кочове, кози майки, пръчове и приплодите им.
2. „Еднокопитни животни“ са коне, магарета, мулета, катъри и приплодите им.
3. „Едри преживни животни“ са говеда, биволи и приплодите им.
4. „Свине“ са всички животни от вида „Suis“.
5. „Птици“ са птици от вида кокошки, пуйки и водоплаващи, отглеждани със стопанска цел, както и дивите птици.
6. „ТСЕ“ са трансмисивни спонгиформни енцефалопатии.

 

ПУБЛИКУВАНОТО В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК  ПОСТАНОВЛЕНИЕ И ТАРИФА МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ТУК


 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!