Министерството на земеделието публикува за обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите. Една важна част от него засяга пчеларите и разполагането на временни и постоянни кошери.

Решено: Пчелините ще се регистрират само в БАБХ

В документа се регламентира срокът, за който може да се учреди право на ползване в поземлени имоти в горски територии за устройване на постоянен пчелин. Предложението е той да е не по-дълъг от 10 години.

За да се намали административната тежест, се предлага да отпадне изискването за представяне на документи, с които компетентният орган може да се снабди служебно.

Друга промяна е свързана с издаването на разрешително за устройване на постоянни пчелини в деня на подаване на заявлението, което на практика не може да се случи в срок. Затова той се изменя от 1 ден на 1 месец.

Създава се изцяло нова ал. 7, която да регламентира как ще се определя площта за разполагане на постоянни пчелини и за настаняване на временни, а именно:

(7) При устройване на постоянен или временен пчелин в поземлени имоти в горски територии се осигурява не по-малко от 3 кв. м и не повече от 10 кв. м площ на едно пчелно семейство.

Въвежда се и срок на разрешението за временни пчелини, който не може да бъде по-дълъг от 6 месеца. 

За да се облекчи процедурата за постоянни пчелини в поземлени имоти в държани горски територии, се предлага договорът да се подписва от директора на съответното държавно предприятие, а не от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите. 

Според Министерството на земеделието предложените изменения, които засягат устройването на постоянни пчелини, са насочени към подпомагане на собствениците на пчелни семейства. 

В мотивите е посочено, че сега процедурата е тромава, а е по-целесъобразно един и същи орган да издава заповед и да сключва договор. Ето защо се предлага всеки директор на държавно предприятие да сключва договори за територията на предприятието.

Становища се приемат до 8 януари 2021 г., а със самия проектодокумент може да се запознаете ТУК.