Земеделските стопани, поели едногодишен ангажимент по мярка 10 „Агроекология и климат“ и/или мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. за Кампания 2022 и двугодишни ангажименти по мярка 11 през Кампания 2021, са длъжни най-късно до 31 декември да предоставят пред ДФЗ документ за преминато обучение или доказване на опит в извършването на дейностите по направленията, които са избрали да прилагат. 

Наближава срокът за предоставяне на документи по мярка 11

Съгласно Наредба 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ земеделските стопани трябва да подадат копие на един от следните документи:

  • документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013 г.;
  • диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина;
  • документ за преминато обучение или документ за информационна дейност, издаден от обучаваща организация, одобрена по мярка 1 „Трансфер на знания по осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г.

Съгласно правилата на Наредба 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ фермерите трябва да предоставят копие на един от следните документи:

  • документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013 г.;
  • диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина;
  • документ за преминато обучение или документ за информационна дейност, издаден от обучаваща организация, одобрена по мярка 1 „Трансфер на знания по осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г.;
  • сертификат за съответствие на произведените растителни, пчелни или животински продукти с правилата на биологичното производство, издаден от контролиращо лице; сертификатът удостоверява произведена биологична продукция.

Кандидатите по мерки 10 и/или 11 подават горепосочените документи в Областна дирекция на ДФЗ в страната. Ако вече са ги предоставили, не е нужно да го правят отново. В СЕУ са публикувани напомнителни писма.