Млади фермери с договори по подмярка 6.1 сигнализират, че е невъзможно да поддържат някои от критериите за оценка, по които е било оценено проектното им предложение. Като причина за това те посочват Ковид пандемията, покачващите се цени на основни суровини и повишаване на минималния месечен размер на осигурителния доход.

Гласувайте: Какво ще доведе до по-голяма прозрачност при разпределяне на бюджетите по сектори?

За да бъдат улеснени в изпълнението на проектите си, Министерството на земеделието публикува Заповед № РД09-1317 от 02.12.2022 г. за изменение на Условия за изпълнение по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР. Приемът на документи по тази процедура бе преди 4 години – между 15 март и 14 юни 2018 г. 

Съгласно заповедта видът на отглежданите земеделски култури може да се променя само в случаите, когато това не води до несъответствие с оценката по критериите за подбор. 

Допускат се изменения на административния договор, които водят до промяна на оценката по критериите за подбор на проектното предложение, както и на обвързаната със съответния критерий специфична цел за постигане от бенефициента. 

Изменението е допустимо, при условие че няма да доведе до брой на точките по-малък от минималния брой на точките, присъдени на проектните предложения, за които е бил наличен бюджет, определен в Условията за кандидатстване.

Междувременно до 6 януари 2023 г. е отворена нова процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.013 по подмярка 6.1. От Министерството на земеделието публикуваха разяснения по насоките за кандидатстване. 

От тях може да разберете например дали наетото лице в стопанството може да бъде назначено на 4-часов работен ден и дали се допуска то да има повече от един трудов или граждански договор във или извън сферата на селското стопанство. Още отговори на въпроси на кандидат бенефициенти може да видите ТУК.