Методиката за финансови корекции по мярка 214 "Агроекологични плащания" от ПРСР 2007-2013 г. е нищожна. Това е окончателното решение на петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС).

Какви са най-големите ви трудности като земеделски производители в момента?

Съдът потвърди решението на тричленен състав, с което през април 2021 г. беше обявена за нищожна Методиката за намаляване и отказване на годишните агроекологични плащания по мярката. Тя е била утвърдена със Заповед №РД 09-243 от 17.03.2017 г. на министъра на земеделието и храните (бел.р. Христо Бозуков), изменена със Заповед №РД 09-235 от 12.03.2018 г. на тогавашния ресорен министър Румен Порожанов. 

С методиката се утвърждават правилата за намаляване или отказване на плащания за екологични дейности, както и общи правила за поведение на неопределен и неограничен брой земеделските стопани. 

Върховните съдии възприемат изводите на предходната инстанция, че Методиката е нищожна, тъй като законодателят не е делегирал компетентност на министъра за издаването на този нормативен административен акт за финансови корекции по агроекологичните плащания на земеделските стопани, кандидатстващи за финансова помощ по реда на Наредба № 11 от 6 април 2009 г. 

По несъмнен начин по делото е установено и че оспореният подзаконов нормативен акт не е обнародван, което е в противоречие с императивните изискванията на чл. 5, ал. 5 от Конституцията, както и с разпоредби от Административнопроцесуалния кодекс.