Във всички добруджански общини на Добричка област е забранено палежите на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви в земеделски земи и в близост до границите на горски територии.

Гласувайте: Виждате ли смисъл във фермерските протести в момента? 

Забранено е паленето на открит огън на по-малко от 100 метра от гори и пояси. Изхвърлянето на горими отпадъци трябва да става на определените за целта места – контейнери и сметища. Изискванията са посочени във връзка с обявения от областния управител пожароопасен сезон от 1 април до 31 октомври. 

В горските и земеделските територии трябва да се проверят противопожарните хидранти, водоемите и противопожарните депа и при установяване на неизправност да се отстрани. Всички кооперации и арендатори трябва да са с изправни пожарогасители и в случай на пожар да се включат в гасенето му, се казва още в заповедта. 

Собствениците на линейни обекти и съоръжения, попадащи в горски територии са длъжни за собствена сметка да ги поддържат целогодишно в безопасно състояние като периодично ги почистват от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали.  

Кметовете и кметските наместници по места имат задължението да засилят контрола в земеделските земи като следят за забраната за изгаряне на растителни остатъци и опалване на стърнища.

В случай на пожар те трябва веднага да подадат сигнал на телефон 112, а ако огънят е пламнал в защитена територия – да сигнализират до РИОСВ – Варна. Нарушителите носят наказателна отговорност съгласно чл. 162 от Закона за опазване на околната среда. Глобата за физически лица е от 200 до 20 000 лв., а за юридическите лица санкцията е от 5 000 лв. до 500 000 лв.