Общият бюджет на Европейския съюз за следващия програмен период 2021-2027 г. все още не е приет, а без него няма яснота за земеделските субсидии през това време. Страните членки намериха решение на този проблем, като приеха, че ще има една или две години преходен период, в който ще се прилагат досегашните правила за финансова подкрепа на фермерите.

Подкрепа за фермерите срещу кризата – какво реши Европа?

Една или две години ще бъде преходният период? Отговор на този въпрос даде Комисията по земеделие на Европейския парламент. В края на април тя прие своята позиция относно преходните правила за Общата селскостопанска политика (ОСП) и мандат за тристранни преговори със Съвета на ЕС и с ЕК.

Членовете на Европейския парламент потвърдиха позицията си в подкрепа на поддържането на селскостопанските разходи (ЕС-27) на нивото на бюджета за 2014-2020 г. в реално изражение, отбеляза екипът по ОСП на българското аграрно министерство в своя седмичен бюлетин.

Една от промените предвижда, че ако общият бюджет -  Многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС за 2021-2027 г. и Регламентът за стратегическите планове за ОСП (след 2020 г.) не бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС преди 30 октомври 2020 г., преходният период ще трябва да бъде удължен с още една година до 31 декември 2022 г. 

Друго изменение позволява използването на средства от следващия финансов период за финансиране на неизпълнени задължения, когато средствата за настоящия период са изчерпани.

Някои изменения променят първоначалното предложение на Комисията, което ограничаваше продължителността на програмите за биологично земеделие, хуманно отношение към животните и екологичните изисквания до 3 години

Компромисът предвижда, че за тези три типа програми държавите членки могат да определят „по-дълъг период“ - до 5 години, за нови ангажименти.

Други изменения позволяват да се удължи периода на оперативните програми в сектора на плодовете и зеленчуците и в лозаро-винарския сектор - права на засаждане, през преходния период. 

Измененията имат за цел да разширят през преходния период възможността за изплащане на национална помощ, която изтича в края на 2020 г., в полза на определени сектори.

Други важни изменения позволяват по-нататъшното „вътрешно сближаване“ на подпомагането, свързано с правата на плащане; финансиране на селскостопанския резерв за кризи; улеснен достъп до компенсация за рязък спад на доходите от загуби, причинени от неблагоприятни климатични събития, болести по животните или растенията, или инвазии на вредители. 

Докладчикът Елси Катайнен подчерта като свой ключов приоритет запазването на досието „на път и навреме“, тъй като земеделските стопани се нуждаят от предвидимост, стабилност и финансова приемственост, както и от ясен хоризонт за предстоящите две години.

Текстът ще бъде представен на пленарното заседание на 13-14 май. Хърватското председателство на Съвета и докладчикът Елси Катайнен имат желание да започнат тристранните преговори веднага след одобрението по време на пленарното заседание. Това може стане още на 15 май.

Хърватското председателство се надява, че междуинституционалното споразумение може да бъде сключено преди края на юни.


Следете темата и на cap4us.agri.bg.