Остро несъгласие срещу подготвяния данък за едри притежатели на земеделски земи изразиха от Българска асоциация на собствениците на земеделска земя (БАСЗЗ). С внесения в Народното събрание на 29 юли 2020 г. законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), група народни представители предлага да бъде въведен налог от 1 до 10 лв. на декар за притежателите на над 20 000 дка земеделски площи в страната.

Законопроект: Данък за собствениците на над 10 хил. дка

Според БАСЗЗ обаче предложеният законопроект е дискриминационен и е в противоречие с Конституцията. От организацията смятат, че с него се цели ограничаване на добито по законен начин право на собственост на определен кръг от български граждани и организации. Той осъществява пряко посегателство върху български инвеститори и земеделски производители, които са инвестирали в активи за производство, създават заетост, плащат данъци и са сред малкото участници в стопанския оборот, които работят за развитието на икономическата активност в селските райони и запазването на българските села.   

Собствениците на земи подчертават, че законовото предложение противоречи на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи като част от Европейската конвенция за правата на човека. Както Европейската конвенция, така и Конституцията не противопоставят правото на собственост спрямо правото на държавите да определят със закон данъците, които се дължат от гражданите и юридическите лица. Това обаче трябва да се обуславя от съображения за защита на обществения интерес, каквито в случая не са демонстрирани, твърдят от БАСЗЗ.

Законопроектът не покрива базовите изисквания на данъчното право, смятат още от Асоциацията. Според тях основната последица от приемането на законопроекта ще бъде увеличението на цената на рентата и наема на земеделска земя. Най-потърпевши ще бъдат земеделските производители – ползватели на земеделска земя, убедени са собсрвениците на земи. 

БАСЗЗ: В предложението за промяна на ЗМДТ липсва аргументация относно избрания количествен праг на собственост (20 000 дка).

Това е завоалиран опит за експроприация на собственост, смятат земевладелците. Облагането с имуществени данъци следва да отговаря не само на количествени, но и на качествени показатели по начин, по който да може да се определи конкретна парична стойност на облагаемото имущество. Същевременно в законопроекта по никакъв начин не е съобразен фактът, че 10 000 дка земеделска земя в Северна България е с много по-висока реална стойност в сравнение с 20 000 дка земеделска земя в повечето части на Южна България например.

Друга последица е свързана със замразяване на инвестиционния процес по отношение на развитието и облагородяването на земеделския потенциал на страната. По косвен път ще се поставят ограничения върху възможностите за развитие на земеделската инфраструктура, хидромелиорациите и други инвестиции, които имат значение за развитието на българската икономика като цяло, добавят от БАСЗЗ.

Ще бъде изцяло замразен и процесът по окрупняване на земеделските парцели, необходим за едно по-ефективно и рентабилно българско земеделие. По този начин България ще продължи задълго да бъде сред страните в ЕС с най-висока разпокъсаност и маломерност на земеделски площи с оглед на собствеността, убедени са собствениците на земи.