31 юли е крайният срок за подаване на заявления за ползване на земеделски земи за стопанската 2020 – 2021 г. Документите се входират в Общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите, припомниха от Министерството на земеделието.

Вижте как вървят сделките с ниви по райони

Собствениците на земеделски земи подават декларация по чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) лично или чрез пълномощник. В нея те трябва да посочат начина на трайно ползване на всеки от имотите и формата на тяхното стопанисване. 

Собствениците, които не желаят имотите им да се включват в процедурата за създаване на масивите за ползване на земите, посочват изрично това обстоятелство в декларацията. Тя може да бъде подадена само от единия съсобственик и да се ползва от всички съсобственици. 

Към момента на територията на страната са подадени 24 190 декларации по чл. 69.

Ползвателите на земеделски земи, които желаят комасирано да ползват имотите си, подават лично или чрез пълномощник заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ. В него те посочват имотите, ползвани на правно основание, съгласно регистрираните в Общинската служба по земеделие договори, и/или документи за собственост.  Чрез тях се удостоверява дали ползвателят желае да участва в процедурата за създаване на масиви за ползване в съответното землище, както и имотите, които ще ползват в реални граници.   

Подадените заявления по чл. 70 до момента са 37 066. 

Заявленията и декларациите са по образец и са публикувани на интернет страницата на МЗХГ, както и на сайта на всяка областна дирекция по земеделие, рубрика „Ползване на земеделски земи“.

До участие в процедурата се допускат земеделските стопани, които са изплатили задълженията си по чл. 37в, ал. 7 и по чл. 34 от ЗСПЗЗ, както и имоти „бели петна“ за предходните стопански години. Фермерите трябва да са погасили задълженията си и към държавния и общинския поземлен фонд. 

Процедурата се ръководи от Комисия, определена за всяко землище със заповед на директорите на ОДЗ. Тя се издава до 5 август.  Промени в декларациите и заявленията за отстраняване на допуснати грешки и неточности, могат да се правят от стопаните до 15 август. 

До 1 август Общинските служби по земеделие ще изготвят предварителния регистър на имотите, които трябва да бъдат включени в процедурата за създаване на масиви за ползване.  

До 20 август Комисията ще определи върху копие от Картата на възстановената собственост (кадастралната карта) територията, в която се създават масивите за ползване и техните граници.  

Участниците в процедурата ще сключват споразумение за ползване на масивите в съответното землище до 30 август включително. 

Директорите на ОДЗ одобряват сключеното споразумение със заповед, издадена до 1 октомври. Тя ще бъде обявена в кметствата на общините, както и в сградите на Общинските служби по земеделие. 

Споразуменията ще се публикуват и на интернет страницата на общината и на съответната Областна дирекция „Земеделие“ до 10 октомври.

До 15 септември Комисията ще изготви Проект за служебно разпределение на масивите за ползване. Той ще бъде одобрен до 1 октомври със заповед на директорите на ОДЗ.