Във връзка със сигналите за нередности при изпращането на български граждани на работа във ферма за цветя във Великобритания,  Главната инспекция по труда (ГИТ) отправи съвети към хората, които искат да заминат.
 
 
Като начало, при използване на фирми посредници и на предприятия, които осигуряват временна работа, трябва да се направи справка дали същите имат регистрация.
 
Списъците с регистрираните фирми са публични и могат да бъдат открити на сайта на Агенцията по заетостта. 
 
При командироване под ръководството и контрола на работодател, с когото лицата имат сключен трудов договор, трябва да се провери дали предприятието, което командирова, има същата дейност и в България. Ако то не развива такава и се сключва договор с лицето, само за да бъде командировано в чужбина, това е сигнал за измама, предупреди ГИТ. 
 
В българското законодателство има категорични текстове, които задължават и посредниците, и командироващите дружества, в това число и предприятията, осигуряващи временна работа, да договарят и осигуряват най-малко същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава, подчертаха от Инспекцията. 
 
 
 
При осигуряване на работа чрез фирма посредник кандидатите трябва да изискат договор за набиране на персонал между посредника и работодателя в приемащата държава. 
 
Трябва да има сключен посреднически договор между фирмата и търсещото работа лице, който трябва да съдържа задължително клаузите, описани в Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. 
 
Лицето трябва да бъде предварително запознато писмено с условията на работа в държавата, където ще бъде изпратено, и с данните на работодателя.  Наетият трябва да тръгне от България със сключен трудов договор с работодател в приемащата държава, преведен на български език.
 
Най-често се изготвят двуезични договори, в които следва да бъдат уговорени условията на заплащане, продължителността на работния ден, почивките и отпуските и други, включително и за чия сметка са разноските по пътуването, както и други разходи. 
 
На лицата може да бъде осигурена заетост в чужбина и чрез изпращане от предприятия, които осигуряват временна работа, в предприятие ползвател в друга страна-членка или чрез командироване от работодател, под негово ръководство и контрол, по договор за подизпълнение. 
 
Редът и условията за командироване и изпращане в тези случаи са регламентирани в Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.
 
 
 
Според резултатите от контролната дейност на Инспекцията в последните години работници и служители се изпращат в чужбина основно чрез командироване. 
 
Сигналите, които постъпват в Инспекцията, са най-вече за неспазено изискване възнагражденията да бъдат равни поне на минималните в приемащата държава. 
 
Друго често нарушение е, че в трудовите договори с предприятия, които осигуряват временна работа, а при командироването - в допълнителните споразумения, не се уговарят всички условия, които се изискват според Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.
 
При използване на фирми посредници често нарушение е липсата на индивидуален трудов договор с работодател от приемащата държава, който трябва да бъде предоставен на лицето преди заминаването. 
 
Друго често нарушение е, че посредниците или предприятията, които осигуряват временна работа, или работодателите, които
командироват свои работници и служители, не ги информират за условията на труд и заплащане в приемащата държава, каквито задължения имат.
 
Когато, независимо от начина на изпращане, от лицата се изискват суми за различни такси, комуникацията се води само по интернет или се уговарят срещи извън офиси, това е сигурен знак, че се касае за измамни практики.
 
 
Европейското законодателство осигурява възможности за защита на работниците и служителите, които се трудят в друга страна-членка на ЕС, както и за добро взаимодействие на контролните органи на европейско ниво, подчертаха от Инспекцията. 
 
За ефективността на това взаимодействие обаче е необходимо при подаване на сигнали лицата, чиито права са били нарушени, да предоставят достатъчно данни за идентифициране на обектите на контрол, където полагат труд, за работодателите, за които работят, за начина им на изпращане – чрез посредник, чрез фирма, която осигурява временна работа, чрез командироване под ръководството и контрола на работодател, с когото имат сключен трудов договор. Важно е също сигналите да бъдат изпратени, докато лицата все още полагат труд обекта.