Животновъдството в ЕС има шансът да се възползва от увеличаването на световното населението, а също и от ръста на доходите в глобален мащаб. Така секторът ще даде и своя принос за повишаване на износа от страните-членки на Съюза.
 
 
Растежът няма да бъде еднакъв за всички сектори на пазара. Ще се повиши потреблението на сирене и на преработени млечни продукти, но търсенето на прясно мляко да намалее, гласят прогнозите, представени от Доклада за перспективите в областта на земеделието от 2017 до 2030 г., представен на 18 декември тази година в Брюксел.
 
Пазарът на мляко и млечни продукти
 
До 2030 г. световното производство на мляко се очаква да надхвърли 1 милиард тона, като ЕС ще покрива близо 30% от глобалното увеличение на вноса. Количеството пресни млечни продукти в ЕС в нетната търговия (разликата между износ и внос) се очаква да достигне малко над 1.08 млн. тона през 2030 г. За сравнение за тази година се очаква стойността на този показател да бъде 1.05 млн. тона.
 
За нуждите на вътрешното потребление в ЕС ще се необходими  близо 900 000 тона мляко годишно – главно за производството на сирене и други продукти.  Консумацията на прясно мляко вероятно ще продължи да спада заради промените в начина на живот и съветите възрастните хора да ограничат тази храна. Ще расте обаче потреблението на преработени продукти като сирене, обезмаслено мляко на прах, масло и други.
 
 
Устойчивото търсене на тези стоки на европейския и на световния пазар ще доведе до стабилност в производството на мляко в ЕС, като се очаква увеличение средно под 1% годишно.
 
Това съответства на потенциалното нарастване на търсенето в сектора, като се има предвид, че ЕС се конкурира с Нова Зеландия и САЩ.
 
Очаква се и значително увеличение на биологичното производство в отговор на нарастващото потребителско търсене.
 
Пазарът на месо
 
Растящата консумация на месо и месни продукти в глобален мащаб ще се отрази и върху пазара в ЕС в перспектива до 2030 г. Очакванията на ЕК са за увеличение на износа от 4,35 млн. тона през 2017 г. на 4,7 млн. тона през 2030 г. Това увеличение отразява ръста на световното търсене, който се очаква да бъде около 1% годишно или с 14% до 2030 г.
 
Въпреки прогнозираното увеличение на потреблението в световен мащаб, консумацията на месо в ЕС ще се стабилизира – при равнище от  68,5 кг на човек през 2017 г. на 68,4 кг на човек през 2030 г. 
 
Очаква се потреблението на прясно месо да намалее, въпреки че това вероятно ще бъде компенсирано от увеличено използване на месни продукти в състава на преработени храни. 
 
     Консумация на месо средно на човек от населението в ЕС (кг годишно)
 
                     Свинско месо          Птиче месо    Говеждо/телешко месо       Овче/козе месо
 
Според прогнозата, 90% от добитото месо в ЕС ще остава за вътрешното потребление. Предвижда се през 2030 г. общото производство да достигне около 47,5 млн. тона, от които 44,1 млн. тона ще бъдат предназначени за европейския пазар.
 
Производството на говеждо месо в страните-членки беше стабилизирано през тази година общо на ниво около 8.1 млн. тона, но прогнозите са за спад до 7.5 млн. тона през 2030 г., поради намаляване на вътрешното търсене.
 
Обратна е тенденцията при овцете и козите. В продължение на няколко години при тях се наблюдаваше непрекъснат спад, но очакванията са за повишение – от  957 000 тона през 2017 г.  на 997 000 тона през 2030 г. 
 
Предвижданията са за стабилност на пазара на свинското месо. Производството през тази година в ЕС се очертава около 23.5 млн. тона, а през 2030 г. прогнозата е за 23.6 млн. тона. 
 
Най-голямо е очакваното увеличение на производството на птиче месо. Експертите на ЕС предполагат ръст на производството с 5% - от 14.7 млн. тона през тази година на 15.35 млн. тона през 2030 г. Увеличението се свързва, както с вътрешното потребление, така и с по-голямото глобално търсене. 
 
Цените на птичето месо обаче ще бъдат подложени на натиск поради засилената конкуренция на световния пазар. Очакванията са, че птичето в ЕС поевтинее от 1 804 евро/тон през тази година на 1 728 евро/тон през 2030 г.