Днес се проведе форум във връзка с инициирания от КНСБ национален проект за възраждане на индустрията в България. На него бе дискутирана секторната разработка „Индустриално възраждане на селските райони на България”, изготвена съвместно с Федерацията на независимите синдикати от земеделието (ФНСЗ) и браншови организации от отрасъла.

 

Президентът на КНСБ Пламен Димитров обяви, че КНСБ и КТ„Подкрепа“ потвърждават позицията си за Общата селскостопанска политика (ОСП), която трябва да отразява принципите на справедливост в обществото и най-вече да стимулира социална обезпеченост на заетите в агроотрасъл.

 

Поставен беше фокус върху по-целенасочено и равностойно подпомагане на доходите в сектора, засилване на растежа и заетостта, по-ефективни и адаптирани инструменти за управление на кризи, допълнителни инвестиции за научни изследвания и иновации, насърчаване на агроекологичните инициативи, стимулиране на младите земеделски производители.

 

На форума беше отчетено, че в областта на селското стопанство България е допуснала сериозни грешки: провеждане на недалновидни политики, почти пълна деиндустриализация на селските райони заради „неумелото” раздържавяване на преработвателните мощности в страната, и негативните шокове причинени от сривовете в агросектора.

 

В анализа се посочва, че „развитието на различните браншове на селското стопанство е дебалансирано, структурата на земеделските стопанства е сходна със структурата на стопанствата в латиноамерикански тип икономика, техническото обезпечение е небалансирано и недостатъчно, производителността на труда и нивата на заплащане остават в пъти по-ниски спрямо средните за ЕС.

 

Делът на изнесените суровини спрямо общия износ остава значителен, страната остава голям нетен вносител на суровини необходими за конкурентното функциониране на предприятията в редица преработвателни сектори на икономиката. Нивата на безработица, бедност и битовата престъпност в селските райони на България остават високи”.

 

Според КНСБ европейските средства за земеделие в новия програмен период трябва да се разпределят по нова схема и то с допълнителни условия. Синдикатите смятат, че субсидиите в агросектора трябва да бъдат обвързани с условия, които да насърчават и други сектори.

 

„Приветстваме въвеждането на намаленията на субсидията за единица площ, която може да получи един земеделски стопанин, но настояваме то да бъде обвързано с компенсиране на реално платените заплати и осигуровки и данъците за предходната година. Само това ще доведе до изваждане на светло на наетата работна ръка в сектора.

 

Смятаме, че земеделските производители трябва задължително да бъдат регистрирани по Наредба 3, да нямат задължения към държавата и да спазват трудовото и осигурително законодателство”, заявиха синдикалистите.

 

Те се обявиха за реиндустриализация на селската икономика за добавяне на повече стойност към местно произведените суровини чрез по-пълно оползотворяване на суровините и ресурсите, за създаване на иновативни и наукоемки крайни продукти, съчетана със създаване на нова и много по-разнообразна заетост в селските райони на България.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!