Добри практики и иновативни методи при отглеждането на пчелни семейства. Семинар на тази тема подготвят от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Института по животновъдни науки (ИНЖ) – Констинброд. Събитието ще се състои на 28 ноември в Габрово. 
 
 
На семинара доц. д-р Пламен Христов, ИЖН – Костинброд ще представи на фермерите иновативните методи  в пчеларството.
 
Лекторът ще запознае аудиторията с добрите практики при иззимяване на пчелните семейства и  подготовката им за паша.
 
Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - Габрово ще разяснят на участниците в семинара възможностите за подпомагане на земеделските стопани по подмярка  4.1.2 „Инвестиции в земеделските стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства" (ТПРМЗС) и подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г.
Събитието е безплатно и ще се проведе в Габрово, ул. „Брянска” № 30, залата на Габровска търговско-промишлена палата.