Един от най-рисковите отрасли по безопасност на труда и трудови правоотношения и през настоящия месец остава селскостопанският сектор. Затова той е и най-проверяван заедно със строителството.

Мярка 60/40 и за работниците в земеделието?

Настоящият период е важен за фермерите по отношение на трудовите правоотношения в сектора. Те имат на разположение близо 2 месеца да сключват трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа (по чл. 114а от Кодекса на труда) за повече от един ден, за 6 часа, освен за 4 и 8 часа, и без да се заплащат предварително осигурителни вноски.

„До 31 октомври земеделските стопани могат също да наемат, отново за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, и трайно безработни лица с право на социални помощи по силата на трети вид договор – до 120 дни. Двата нови вида договори могат да се използват и от тютюнопроизводителите, освен от земеделските стопани, произвеждащи плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула”, обяснява Румен Младенов, директор на Инспекцията по труда във Враца.

Наетите на който и да е от трите вида договори запазват правото си на социално подпомагане. Помощник-инспектори, назначени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, могат да представят на земеделските стопани функционалностите на системата, чрез която образците на всички видове договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа да се предоставят онлайн. 

За последния месец специално в област Враца са констатирани общо 335 нарушения, от които 4 касаят неизпълнение на дадени преди това предписания на работодатели. Съставени са и 12 акта на обща стойност 10 000 лева.

„Дейността на дирекцията бе насочена приоритетно към решаване на получените жалби и сигнали. Извършва се и контрол по спазване на противоепидемичните мерки, свързани с ограничаването на разпространението на COVID-19”, уточни директорът Румен Младенов.