Регламентът „Омнибус“ влиза в действие, след като на 16 октомври, представителите на държавите членки в Специалния комитет по селско стопанство подкрепиха споразумението. Това стана ясно от прессъобщение на Съвета на Европейския съюз (ЕС).
 
 
Преди това, на 12 октомври, Естонското председателство беше постигнало временно споразумение по регламента с Европейския парламент.
 
Регламентът „Омнибус“ изменя финансовата уредба, свързана с изпълнението на бюджета на ЕС, както и 15 секторни законодателни акта, включително в областта на селското стопанство. С договорените правила се постига поредица от технически подобрения в четирите регламента, уреждащи Общата селскостопанска политика (ОСП): директни плащания, развитие на селските райони, общата организация на пазара и хоризонталния регламент.
 
Марко Горбан, главен преговарящ на естонското председателство, изрази задоволство от постигането на споразумение, което отразява позицията и приоритетите на Съвета за непрекъснато опростяване. Той подчерта, че земеделските производители в ЕС трябва да разполагат с набор от правила, които са прости, ефективни и приложими.
 
Ето и кои са техническите подобрения, според регламента: 
 
Директни плащания:
активен земеделски стопанин: разграничението между активните и неактивните земеделски стопани става незадължително, като по този начин се дава възможност на държавите членки, където то е довело до прекомерна административна тежест, да го прекратят;
постоянни пасища: действащите правила се изменят с оглед предоставяне на по-голяма гъвкавост на държавите членки при изпълнението на изискването;
намаляване на плащанията:споразумението потвърждава възможността за държавите членки да преразгледат решенията си относно намаляването на директните плащания на годишна база;
екологизиране: обработваните площи с растителни сортове, като например китайска трева (мискантус) и силфия (silphium perfoliotum), както и оставената под угар земя за медоносни растения, също ще се считат за екологично насочени;
млади земеделски стопани: плащания за млади земеделски стопани ще се отпускат за срок от пет години, считано от датата на подаване на заявлението, при условие че последното е подадено в рамките на пет години от създаването на стопанството. Освен това държавите членки могат да увеличат плащанията за млади земеделски стопани по първия стълб до 50 % в рамките на съществуващите тавани;
доброволно обвързано с производството подпомагане: държавите членки ще могат да преразглеждат решението си ежегодно.
 
Обща организация на пазара
поделяне на стойността: възможността за колективно договаряне на условията за поделяне на стойността в договорите ще обхване и сектори, различни от захарта, и ще бъде на доброволни начала;
организации на производителите (ОП): институции, решени да се придържат към статуквото за доброволното признаване на ОП, изискването тяхната стопанска дейност да бъде действителна, както и към предвидената дерогация за сектора на млякото;
ОП и правила за конкуренция: някои прерогативи на ОП, например планиране на производството, оптимизиране на производствените разходи, пускане на пазара и водене на преговори за договори за доставка на селскостопански продукти от името на членовете, които вече съществуват в секторите на маслиновото масло, говеждото месо и обработваемите култури, ще бъдат разширени до всички сектори с оглед подобряване позицията на земеделските стопани във веригата на доставките. В контекста на това разширяване освен това беше решено да се добавят към члена относно организациите на производителите някои предпазни мерки, за да се гарантира, че не се изключва конкуренцията;
оперативни програми за плодове и зеленчуци, квоти за вино и внос: договорените правила предвиждат опростяване и технически подобрения в тези области;
управление на кризи предложението за доброволна схема за намаляване на производството в периоди на криза не беше подкрепено, с което дебатът по този въпрос беше отложен за предстоящото преразглеждане на ОСП след 2020 г.
 
Развитие на селските райони
инструмент за стабилизиране на доходите: докато помощта, свързана с непрофилирания инструмент за стабилизиране на доходите, ще продължава да се задейства при спад на дохода на земеделския стопанин с повече от 30 % от неговия среден годишен доход, прагът за новия секторен инструмент ще бъде 20 %. По същия начин помощта за застрахователни договори, които обхващат, наред с другото, загубите, причинени от неблагоприятни климатични събития, ще стане достъпна, когато са унищожени над 20 % от средногодишното производство на даден земеделски стопанин;
финансови инструменти: внесени са някои изменения в правилата, които трябва да бъдат спазени във финансовите инструменти, с оглед насърчаване на тяхното използване и хармонизирането им с други структурни и инвестиционни фондове на ЕС.
 
Хоризонтален регламент
резерв за кризи: въпреки че не бяха внесени промени в действащите правила, Комисията направи изявление, в което се ангажира да предприеме преглед на функционирането на резерва в контекста на подготовката за следващата многогодишна финансова рамка, за да се даде възможност за ефикасна и навременна намеса в периоди на пазарна криза;
правило 50/50: предложението за премахване на т.нар „правило 50/50“ не беше подкрепено. Държавите членки и бюджетът на ЕС ще продължават да споделят по равно финансовите последици от сумите, изгубени в резултат на нередности, които не са възстановени в рамките на разумен срок;
финансова дисциплина: съществуващата процедура, която гарантира, че разходите съгласно разпоредбите на ОСП не надвишават границите, определени в бюджета на ЕС, беше опростена и ще бъде управлявана единствено от Комисията.