Увеличава се броят на фермерите, които се занимават с първично производство на фуражи, отчита Аграрният доклад 2018 г., публикуван от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
Земеделските стопани, които са заявили такава дейност, се увеличават за година с 13% от 5 917 на 6 703-ма. Последните сравнителни данни са за статистическите години 2016-а и 2017-а. Като цяло секторът се разширява. Общият брой на операторите в него се е увеличил на годишна база с близо 11% от 9 454 на 10 443 лица.
 

Бизнесът с фуражи се оценява като перспективна пазарна ниша.

 
Списъкът на регистрираните търговци на храни за селскостопански животни нараства от 2 080 лица на 2 244 лица. През 2017 г. по данни, предоставени от производителите, са произведени общо 1 152 130,57 тона комбинирани фуражи. Това количество е с 37 861,4 тона или с 3,2% по-малко спрямо предходната година.
 
Анализът на данните обаче е непълен, тъй като две областни дирекции по безопасност на храните не са предоставили информация за произведените количества комбинирани фуражи през четвъртото тримесечие на 2017 г., уточняват авторите на доклада.
 
 
Производството на медикаментозни фуражи у нас е насочено единствено към свиневъдството, като през миналата година са отчетени 35 291,8 тона. На годишна база има увеличение с близо 14% или с 4 320,8 тона. Делът на произведените медикаментозни фуражи за нуждите на собствените животновъдни стопанства е 58%, а останалите са насочени към пазара.
 
През годината са извършени общо 4 896 проверки във фуражния сектор, като във всеки четвърти случай или при 1 346 инспекции са установени несъответствия с изискванията на законодателството в сектора. Отклоненията не са тежки и се обясняват главно с непознаване в детайли на нормативната уредба.
 
„По отношение на проверените фуражи не се наблюдават сериозни несъответствия, които да доведат до опасност за здравето на животните или общественото здраве. Най-голям е броят на несъответствията, установени в животновъдни обекти, изхранващи отглежданите животни със закупени фуражи или смесващи фуражи само за собствените нужди, без да използват добавки и премикси, с изключение на силажни – 904 броя или 30,7% от всички установени несъответствия“, коментират експертите на министерството.