Нараства заетостта в селското стопанство, като през есента на тази година в сектора са се трудили около 769 400. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес.
 
 
Делът на работещите в аграрния сектор се увеличава от 18.6% през третото тримесечие на миналата година на 20.7% през същия период на 2017 г. В същото време се отчита намаление в промишлеността и услугите.
 
Заетите лица в икономиката са общо 3 716 900, като броят на отработените часове е 1 490.4 милиона. 
 
„Структурата на заетостта по икономически сектори през третото тримесечие на 2017 г. спрямо съответното тримесечие на 2016 г. показва увеличение на относителния дял на аграрния сектор“, отбелязва НСИ.
 
 
На един работещ българин се падат 7 261.5 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 18.1 лв. БВП за един отработен час. 
 
По предварителни данни през третото тримесечие на 2017 г. БВП на един зает се увеличава с 1.1% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.
 
През този период равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 7 230.4 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 17.3 лв. за един отработен човекочас. 
 
В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 6 559.6 лв. Брутна добавена стойност, като за един отработен човекочас се създават средно 16.5 лв. от текущия обем. 
 
Най-ниска е производителността на труда в селското стопанство - 2 221.2 лв. брутна добавена стойност на един зает и 5.7 лв. за един отработен човекочас. 
 
Делът на отрасъла в брутната добавена стойност намалява през третото тримесечие на тази година от 7.9% на 7.3% спрямо същия период на миналата година. За сравнение промишленият сектор също отстъпва, като делът му се понижава от 28.9% на 28.5%. Увеличение е отчетено в областта на услугите – от 63.2% на 64.2%.