Главната инспекция по труда (ГИТ) публикува съвети за какво трябва да внимават хората, които се готвят да заминат на работа в чужбина и как да се предпазят от евентуални измами или нарушаване на трудовите им права.

Сезонни договори: Лесно ли е да се наемат безработни?

Хората, които търсят работа в чужбина, трябва да знаят, че когато използват услугите на фирми посредници, трябва да тръгнат от България с подписан трудов договор с чуждестранен работодател, преведен на български или на разбираем за тях език и на езика на приемащата държава.

Важни реквизити от трудовия договор са всички данни за работодателя, условията на труд и заплащане. Трябва да имат сключен и посреднически договор с фирмата посредник, който включва определени клаузи, разписани в специална наредба. Този договор задължително трябва да съдържа коректните данни на посредника и мястото, на което е подписан.

Предлагането на работа единствено по интернет – например в социалните мрежи, и отказ от лични срещи в офис, са силно подозрителни обстоятелства, които може да са знак за евентуална измама. 

Отказът за сключване на договор или предлагането на договор на език, който кандидатът не разбира, предполага голям риск от измама.

Подобна опасност има и когато предприятие, неизвършващо дейност в България, сключва договори с работници с обещанието след това да ги командирова веднага зад граница – това са така наречените предприятия пощенски кутии. Ако предлагащите работа задържат личните документи на лицата, това може да бъде сигнал за попадане в схема за трафик на хора с цел трудова експлоатация.

Търсещите работа в чужбина трябва предварително да проучат дали фирмите, които им предлагат осигуряване на заетост зад граница, имат регистрация в Агенцията по заетостта като фирми посредници или предприятия, които осигуряват временна работа. Списъците са публични и достъпни на сайта на Агенцията.

При командироване трябва да се провери дали фирмата, която им предлага договор, извършва идентична дейност в България - това е задължително условие за реално командироване.

Всяко искане на такси и други плащания под каквато и да е форма за осигуряване на работа в чужбина от страна на фирми посредници са забранени. Заплащането трябва да бъде от работодателя, за когото се осигурява работна ръка. 

Предприятията, които осигуряват временна работа (ПОВР), и работодателите, които командироват свои работници и служители под свое ръководство и контрол за изпълнение на дейности в чужбина, също нямат право да искат такси. При евентуално плащане е наложително да се поискат документи, доказващи за какво са заплатените суми.

Работниците, които са командировани или изпратени от български работодател или ПОВР следва да бъдат запознати предварително и писмено с минималните условия на труд и заплащане в държавата, в която се полага трудът. Разходите за транспорт са за сметка на работодателя и на ПОВР, а разходите за настаняване (квартирни пари) могат да се уговорят предварително между страните. 

При изпращане от предприятие, което осигурява временна работа, лицето трябва да сключи трудов договор с него, в който да е разписано при какви условия на труд в предприятието ползвател ще работи.

Трудовият договор трябва да съдържа данни за страните и определя: размера на основното и на допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер; условията за полагане на извънреден и на нощен труд и размера на заплащането им; продължителността на работния ден и на работната седмица; на дневната, междудневната и на седмичната почивка, както и дните на официалните празници в приемащата държава; размера на платения годишен отпуск; финансови условия на изпращането извън посочените (пътни разходи, квартира и други).

Работодател, който командирова зад граница свои работници и служители за предоставяне на услуги, наред със сключения и регистриран в НАП трудов договор трябва да подпише с командированите лица и споразумение за изменение на договора за периода на командировката. В него се разписват всички условия на командироването, включително се регламентират и разходите за транспорт и спане и други. 

Дали командироването е законосъобразно може да бъде проверено и чрез попълване на въпросник в сайта, създаден от ИА ГИТ по проект „Контрол на командированите лица“. След анализ на отговорите системата предупреждава дали има риск от „фалшиво“ командироване. Анкетата може да бъде попълнена ТУК.