Аз съм земеделски производител и искам да наема сезонни работници с процедурата за новите удължени еднодневни договори, но ударих на камък, разказа зеленчукопроизводител от Софийска област пред Агри.БГ.

Двоен доход за безработните, които станат фермери

Младият стопанин очаква, че в близките десетина дни ще започне прибирането на реколтата от своите десетина декара. Преценил е, че ще му трябват поне двама помощници за шест до десет работни дни.

Харесал облекчената процедура за наемане на безработни, гласувана от парламента с промените в Закона за здравето, тъй като няма да му се налага всеки ден да регистрира краткосрочните трудови договори. А и за наетите безработни ще е добре да получат допълнителен доход от труда си.

Фермерът, който пожела името му да не се публикува, обиколил няколко институции, за да научи какво трябва да направи, така че да се възползва от новите сезонни договори. На едно място му казали, че единственият вариант са гражданските договори, на друго му обяснили, че още не са получили указания за работата в условията на извънредната епидемична обстановка срещу коронавируса.

Надявах се, че процедурата за тези сезонни договори е улеснена, а тя не е. При това положение се съмнявам, че някой земеделски производител ще се възползва от тази възможност“, каза разочарованият стопанин.

 

Ето информацията, която Агри.БГ събра по темата за новия вид сезонни договори:

През месеците на извънредното положение срещу коронавируса в периода 13 март – 13 май се прилагаха два вида удължени еднодневни договори в селското стопанство, които бяха уредени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

Всички облекчени условия, които се прилагат за временните трудови договори в селското стопанство във връзка с кризата с коронавируса, са валидни до 31 октомври тази година и са описани в последните промени в Закона за здравето

Най-важното по темата е описано в параграф 43 от закона. Там се казва, че до 31 октомври 2020 г. безработни лица в трудоспособна възраст, които получават месечна социална помощ по Закона за социално подпомагане и не са включени в програмите за заетост по този закон, може да сключват трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за срок не повече от 120 дни, като това време не се признава за трудов стаж

Трудовият договор за сезонна заетост е с нормална продължителност на работното време за деня до 8 часа, като страните по него може да уговарят работа за 4 или 6 часа. 

Договорът за сезонна заетост съдържа данни за страните, място на работа, наименование на длъжността, размер на трудовото възнаграждение, дните и месеца на изпълнение на работата, продължителност на работното време, начало и край на работния ден и данни, служебно вписани от инспекцията по труда, регистрирала съответния образец. 

Временният трудов договор се изготвя по образец, утвърден със заповед на министъра на труда и социалната политика, и се публикува на електронната страница на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ (ГИТ).

Работодателят – регистриран земеделски стопанин по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители или регистриран тютюнопроизводител по реда на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, може да получи регистрирани образци на трудовите договори. 

Образците на трудовите договори може да се получат в съответната дирекция „Инспекция по труда“ от регистрирания земеделски стопанин лично или по електронен път. 

Трудовото възнаграждение се изплаща в деня на изтичане на срока на трудовия договор за сезонна заетост срещу разписка, неразделна част от него. 

Промените в Закона за здравето изрично подчертават, че безработните с договор за сезонна заетост запазват правото си на месечна помощ по Закона за социално подпомагане

За същия период до 31 октомври 2020 г. основната икономическа дейност „Растениевъдство“ – прибиране на реколтата“ има статут на „Дейност от обществен интерес“ или „Общественополезна дейност“ по смисъла на Закона за насърчаване на заетостта.

 

ИЗПРАТЕТЕ НИ ВАША НОВИНА