Промени в Закона за посевния и посадъчния материал предвиждат нов начин за контрол при вноса от трети страни извън Европейския съюз.

Промените за семената влязоха в парламента

Как ще гарантират качеството на вносния посевен и посадъчен материал? Народни представители поставиха този въпрос пред Бистра Павловска, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС), по време на обсъждане на проекта за промени в закона, внесен от правителството. 

Депутати се опасяват, че по-либералният режим на внос от страни със занижени критерии за качество може да доведе до неравнопоставеност на българските производители на посевен и посадъчен материал.

ИАСАС: „Въвеждането на задължението вносният посевен и посадъчен материал да отговаря на изискванията за еквивалентност на Европейската комисия, ще гарантира, че на територията на страната ще се внася материал единствено от държави и от производители, отговарящи на тези условия.“

От Агенцията обясниха, че правилата за еквивалентност представляват процедури, по които ЕК извършва проверки за съответствието на законодателството и на практиките в държавата, откъдето е подено заявление, за да се удостовери дали отговарят на европейските изисквания. 

Според други депутати, ако отпадане условието овощните видове да отговарят на изискванията за биологични и стопански качества, това може отслаби защитата на традиционните български овощни сортове.

Агенцията: „Правната закрила на сортовете се осъществява изцяло по реда на Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни, който изисква единствено изпитване за различимост, хомогенност и стабилност на сорта. Това изпитване остава задължително. В този смисъл по никакъв начин правната закрила на традиционните български сортове няма да бъде накърнена.“

В същото време специалистите отчитат, че изпитването за биологични и стопански качества изключително оскъпява заявката за вписване на сорт в сортовата листа. Затова все по-рядко постъпват искания за подобни тестове. 

Експертите подчертаха, че в рамките на ЕС движението на стоките - включително и на посадъчния материал, е свободно и допълнителните изисквания към българските производители ги поставя в неравностойно положение спрямо техните европейски конкуренти.

От обхвата на закона са изключени семената и посадъчният материал, предназначени за износ в трети страни.

След обсъждането депутатите от различни парламентарни групи в Комисията по земеделие на Народното събрание единодушно подкрепиха проекта за промени в закона. Предстои първото четене на новите текстове в пленарната зала.