През 2016 г. общото производство на месо в страната се увеличава с 3,4% в сравнение с предходната година, достигайки 212 356 тона кланично тегло. (виж инфографиката)
 
Производството на червено месо нараства с 3,1% на годишна база, до 102 716 тона, поради увеличения добив на месо в кланиците (с 11%), докато този в стопанствата намалява (с 15%). Производството на бяло месо достига 109 640 тона – с 3,8% повече в сравнение с предходната година. 
 
 
Добитият през 2016 г. пчелен мед е 10 218 тона, с 10,3% по-малко спрямо предходната година, в резултат на неблагоприятните климатични условия през годината. Производството на яйца през 2016 г. е в размер на 1 331 273 хиляди броя - с 3,5% повече на годишна база, сочат данни на МЗХГ.
 
Поглед към 2017 г.
През 2017 г. се очаква общият брой на говедата, в т.ч. и на кравите, да нарасне с около 1,3% - 2% спрямо 2016 г. При броя на месодайните крави се предвижда увеличение с близо 10% на годишна база, в резултат на прилагането на схемите за обвързано подпомагане. 
 
Предвижда се общият брой на овцете да се запази на нивото от предходната година - около 1 360 хил. броя, като се очаква леко увеличение на млечните овце-майки и на тези от месодайно направление. Лек ръст се прогнозира през 2017 г. в общия брой на козите, до близо 238 хил. броя. 
 
През 2017 г. се предвижда общият добив на мляко в страната да е около нивото от предходната година – около 1 113,6 млн. литра. Производството на краве мляко се очаква да възлезе на около 986 млн. литра, с незначителните 0,3% по-малко от 2016 г., в резултат на очакваното, макар и слабо, намаление на броя на млечните крави, за сметка на месодайните. 
 
Очаква се леко увеличение на добива на овче и козе мляко през 2017 г., съответно до 78 хил. литра (+1,3% на годишна база) и 40 хил. литра (+0,6%), вследствие на предвиждания слаб ръст на броя на млечните животни, в комбинация с по-висока средна млечна продуктивност. 
 
Производството на месо през 2017 г. се очаква да възлезе на около 208 хил. тона, в т. ч. 103 хил. тона червени меса и 105 хил. тона месо от домашни птици, Общото количество е малко под нивото от 2016 г., главно поради очакваното леко намаление на добива на месо от домашни птици, в резултат на понесените щети от заболяването птичи грип. 
 
По предварителни данни на отдел „Агростатистика“ на МЗХГ, за периода януари - юли на 2017 г. в кланиците на страната са произведени 44 562 тона червено месо и 56 101 тона бяло месо, като при промишления добив на червено месо се отчита ръст от 7,5%, а при бялото месо – спад от 8,5% спрямо същия период на предходната година. 
 
В рамките на периода, близо 88% от общото производство на червено месо се формира от добива на месо от свине, който бележи ръст от 6,3% спрямо седемте месеца на 2016 г., до 36,7 хил. тона. При бялото месо добивът от пилета бройлери формира 81% от общото количество с 45 хил. тона, отбелязвайки намаление с 2,2% спрямо същия период на 2016 г., а произведеното месо от патици е с 34% по-малко, възлизайки на 8,3 хил. тона.