До 22 декември на Портала за обществени поръчки ще се очакват предложения по проекта на Закон за държавните помощи. Проектът е изготвен от Междуведомствена работна група в изпълнение на Заповед на министър-председателя на Република България със задача да изготви предложения за законодателни промени в областта на държавните помощи в срок до 31 декември 2013 г.

 

Важността и броя на предложените изменения и допълнения доведе до необходимост от преработване на проекта съобразно разпоредбите на чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове, а именно изготвяне на проект на нов Закон за държавните помощи и за отмяна на действащия. В този смисъл, проектът не представя изцяло нова уредба по отношение на държавните помощи. Предложеният проект на нов Закон за държавните помощи концептуално не изменя съществуващият ред.

 

Запазват се съществените моменти, а именно общите положения, правомощията на министъра на финансите и на министъра на земеделието и храните, същността на процедурите, обмена на информация и координация. Проектът на нов Закон за държавните помощи (ЗДП) е изготвен с цел усъвършенстване и прецизиране на националното законодателство по отношение на процедурите и практиките, наложени от изискванията на европейските регламенти и практики на Съда на Европейската общност в областта на държавните помощи.

 

В тази връзка са направени следните предложения за промяна:


Въвеждане на специален ред за възстановяване на неправомерна и несъвместима държавна/минимална помощ, предвид очаквано негативно Решение от Европейската комисия по конкретен казус;
Създават се разпоредби за гарантиране на достатъчен капацитет по планиране, разработване, уведомяване, управление, докладване и контрол на предоставянето на държавни и минимални помощи от страна на администраторите на помощ;
Подобрява се координацията и контролът върху държавните помощи;
Терминологично и практическо прецизиране на закона

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!