В края на 2014-а година, която беше изключително трудна за българското земеделие и животновъдство, Фермер.БГ ви представя определените от страна на Министерството на земеделието и храните ( МЗХ ) приоритети и цели на политиката в аграрния сектор за 2015-а година.

 

ПРИОРИТЕТ 1:
РАЗВИТИЕ НА АГРАРНИЯ ОТРАСЪЛ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНА СИГУРНОСТ И ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ С ВИСОКА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ПРИ УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ

ЦЕЛ 1: БАЛАНСИРАНО РАЗВИТИЕ НА СЕКТОРИТЕ НА АГРАРНИЯ ОТРАСЪЛ И ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ С ВИСОКА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

МЯРКА:
Възстановяване и модернизиране на хидромелиоративната инфраструктура

 

ДЕЙСТВИЯ:
♦ Реализиране на дейности по Споразумението с Международната банка за възстановяване и развитие по изготвяне на стратегии за отрасъл "Хидромелиорации" и отрасъл "Защита от вредното въздействие на водите";
♦  Изготвяне на предложения за промени в институционалната и нормативната рамка;
♦  Изготвяне на интегрирани инвестиционни планове, програми и водещи проекти на ниво речен басейн;
♦  Разработване на подзаконовата нормативна уредба и прилагане на мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за инвестиции в хидромелиоративната система.

 

МЯРКА:
Преодоляване на структурния дисбаланс в отрасъл селско стопанство и в неговите подотрасли


ДЕЙСТВИЯ:
♦ Прилагане на схеми за специфично подпомагане в сектори „Животновъдство“, „Плодове“ и „Зеленчуци“, в съответствие с разпоредбите на европейското законодателство;
♦ Използване на възможностите на държавните помощи за насърчаване на хуманното отношение към животните, опазване на генетичните ресурси и местните породи животни;
♦ Прилагане на Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор в България 2014 - 2018 г.;
♦ Прилагане на Националната програма по пчеларство 2014 - 2016 г.;

 

ЦЕЛ 2: ЗЕМЕДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО - ПРИВЛЕКАТЕЛЕН БИЗНЕС, ОСИГУРЯВАЩ СТАБИЛНИ И СПРАВЕДЛИВИ ДОХОДИ НА ЗАЕТИТЕ В НЕГО

МЯРКА: Повишаване на доходите от земеделска дейност

ДЕЙСТВИЯ:
♦ Разработване на нормативната уредба и прилагане на схеми за директно плащане на единица площ, за преразпределително плащане, за дребни земеделски производители и за обвързана подкрепа;
♦ Изготвяне на мотивирано искане до Европейската комисия за разрешаване на национални доплащания към директните плащания за подкрепа на доходите на заетите в земеделието
♦ Изготвяне на нормативната база и прилагане на Тематична подпрограма за малки стопанства към Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

 

МЯРКА:
Гъвкаво прилагане на пазарните механизми на Общата организация на пазара на земеделски продукти на ЕС


ДЕЙСТВИЯ:
♦ Популяризиране на възможностите, които дава европейската политика за съфинансиране на промоционални програми;
♦ Прилагане на европейските схеми за предоставяне на мляко и плодове в учебните заведения;
♦ Прилагане на регулярни пазарни мерки за предотвратяване и управление на кризи на пазара - публична интервенция, помощ за частно складиране и възстановявания при износ;
♦ Прилагане на извънредни мерки за управление на кризи на пазара, свързани с нестабилността на цените, болести по животните и растенията и влиянието на световните пазари на земеделски продукти;
♦ Подпомагане на дейността на организациите на производители и групи производители на плодове и зеленчуци, чрез европейско и национално финансиране;
♦ Разработване на подзаконовата нормативна уредба и прилагане на мерки от ПРСР 2014 – 2020 г. за подкрепа за създаване на групи от производители и за насърчаване на взаимодействието между доставчици на суровини, преработватели и търговци и коопериране в и между секторите;
♦ Създаване на условия за прилагане на договорни отношения в сектора на млякото.

 

ЦЕЛ 3: МОДЕРНИЗИРАНИ И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЕНИ СТОПАНСТВА И ИНФРАСТРУКТУРА В ОТРАСЪЛА. РАЗВИТИЕ И УСКОРЕНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В ЗЕМЕДЕЛСКАТА ПРАКТИКА


МЯРКА:
Насърчаване на инвестициите и внедряването на иновации в стопанствата и предприятията за преработка на земеделска продукция


ДЕЙСТВИЯ:
♦ Разработване на подзаконовата нормативна уредба и прилагане на мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. за подкрепа на инвестиции в материални и нематериални активи;

♦ Разработване на подзаконовата нормативна уредба и прилагане на мерки от ПРСР за финансово подпомагане внедряването на иновативни решения и практики в земеделското производство;
♦ Провеждане на разяснителни информационни събития в т.ч. семинари и срещи и консултации със земеделски производители за разясняване на предимствата и възможностите за модернизиране на стопанствата и внедряването на иновации;
♦ Подпомагане на трансфера на иновации в земеделската практика чрез разпространение на резултатите от научно-изследователските проекти в областта на земеделието и на информация за разработени нови продукти и техники.

 

ЦЕЛ 4: ПО-ВИСОКА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИНФОРМИРАНОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


МЯРКА:
Развитие на професионалното образование в сферата на селското и горското стопанство, ветеринарната медицина и хранителните технологии


ДЕЙСТВИЯ:

♦ Съгласуване на държавния План-прием за учебната 2015/16 година и на реализирания План-прием за учебната 2014/2015 година на училищата в системата на Министерството на земеделието и храните;
♦ Оптимизация на училищната мрежа на МЗХ чрез преструктуриране на училищата в аграрния сектор;
♦ Организиране и провеждане на национална изложба на професионалните гимназии в областта на горското стопанство във връзка с провеждането на седмицата на гората;
♦ Участие в два проекта по Програма Еразъм+ - Проект QUAKE (Qualification Knowledge Ecvet), по инициатива на Министерство на земеделието, хранително-вкусовата промишленост и рибарството на Франция и Проект за Стратегическо партньорство GreenBlend BG, по инициатива на Лесотехническия университет, гр. София.

МЯРКА:
Устойчиво развитие на научния потенциал и създаване на нови научни продукти


ДЕЙСТВИЯ:
♦ Селекция на нови сортове културни растения и породи животни;
♦ Разработване на традиционни и нови технологии за отглеждане на растения и животни;
♦ Патентоване и сертифициране на създадените научни продукти;
♦ Трансфер на научни продукти в производството – сключване на лицензионни договори.


МЯРКА:
Подобряване ефективността на системата за съвети в земеделието

ДЕЙСТВИЯ:
♦ Въвеждане на регламентирани правила и процедури за съвместна дейност между участниците в Системата за съвети в земеделието и научните институти и университети;

♦ Улесняване на достъп до съвети в земеделието на земеделските производители особено от отдалечените от областните центрове населени места чрез повишаване на капацитета на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ), в т. ч на общинско ниво;
♦ Активно функциониращи регионални консултативни съвети за съвети в земеделието с участието на представители от НССЗ, университети, научни институти, неправителствени организации и земеделски производители.


МЯРКА
Повишаване на професионалната квалификация и информираността на земеделските производители


ДЕЙСТВИЯ:
♦ Организиране и провеждане на обучения на земеделските стопани в т.ч. чрез дългосрочни и краткосрочни курсове и информационни дейности;
♦ Осигуряване на достъп на земеделските производители до важна земеделска информация, чрез организиране на местно ниво (общинско и по населени места) на семинари и информационни събития, както и чрез медийни изяви;
♦ Активно използване на различно комуникационни канали за предоставяне на съветнически услуги.

 

ЦЕЛ 5: УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РИБНОТО СТОПАНСТВО


МЯРКА:
Стимулиране на инвестициите и иновациите в рибарството и аквакултурите, включително в процеса на преработка на продукцията от тях


ДЕЙСТВИЯ:
♦ Максимално усвояване на финансовия ресурс на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г.;
♦ Разработване на подзаконовата нормативна база за прилагане и популяризиране на мерките на Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г., свързани с подкрепата за инвестиции и за развитие и внедряване на иновации в рибарството и аквакултурите, в преработката и пазарната реализация на продуктите от сектора.


МЯРКА:
Осигуряване и управление на надеждни технически, икономическии и биологични данни за сектора


ДЕЙСТВИЯ:
♦ Разработване на подзаконовата нормативна база за прилагане на мерките на Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г., свързани със събирането и анализиране на технически и икономическии научни данни за сектор „Рибарство”;
♦ Извършване на научни изследвания в открито море за събиране на биологични данни.

МЯРКА: Опазване и ефективно управление на рибните ресурси


ДЕЙСТВИЯ:
♦ Изпълнение на Годишен план за контрол в рибарството за 2015 г.


ЦЕЛ 6: ВИСОКО НИВО НА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ИНТЕРЕСИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ХРАНИТЕ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА ИНТЕГРИРАН ПОДХОД НА КОНТРОЛ ПО ЦЯЛАТА ХРАНИТЕЛНА ВЕРИГА

МЯРКА: Осъществяване на единен официален контрол по безопасността и качеството на храните, обхващащ всички звена и етапи от хранителната верига

ДЕЙСТВИЯ:
♦ Прилагане на високи стандарти при контрола в областта на безопасността и качеството на храните, хранителните добавки и напитките, ветеринарната медицина и хуманното отношение към животните, растителната защита и торовете, фитосанитарния контрол, фуражите, граничния контрол и др.;
♦ Постоянно сътрудничество с Европейския орган за безопасност на храните, с всички структури на Европейския съюз, имащи отношение към дейностите по безопасност на храните, растително здраве, здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях, и с органите по безопасност на храните в държавите-членки на ЕС и трети страни.


ЦЕЛ 7: ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ГОРСКИЯ СЕКТОР. ОПАЗВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, В Т.Ч НА БИОЛОГИЧНОТО И ЛАНДШАФТНОТО РАЗНООБРАЗИЕ
МЕРКИ:
♦ Устойчиво планиране на дейностите в горските територии, усъвършенстване на системата за планиране и осъществяване на дейности, свързани с опазването на горските територии, в т.ч на биологичното и ландшафтното разнообразие в тях;
♦ Насърчаване сдружаването на собствениците на гори и разширяване на публично-частното партньорство в горския сектор;
♦ Ефективно изпълнение на Дългосрочната програма на ИАГ за повишаване усвояването на средства от европейските фондове за новия програмен период 2014-2020 г. и от други финансови инструменти;
♦  Насърчаване на заетостта и предприемачеството в горите и подобряване на качеството на професионалното обучение, квалификация и преквалификация на работещите в горския сектор;
♦  Развитие на научно - изследователските дейности и обвързването им с нуждите на горската администрация и на горския бизнес;
♦  Активно участие в подготовката и изпълнението на политиките на ЕС, свързани с горския сектор и в международните процеси за устойчиво управление на горите;
♦  Развитие на мрежата от защитени територии, включително и чрез разширяване на действието на финансовите механизми за подобряване управлението на горите в защитените зони от Натура 2000;
♦ Поддържане и развитие на системата за запазване на горските генетични ресурси;
♦ Подобряване и увеличаване на популациите на дивеча и рибата за опазване на биологичното разнообразие и устойчиво развитие на горските екосистеми;
♦  Повишаване на ефективността на превенцията на горските пожари и борбата с незаконните действия в горите;
♦  Повишаване на устойчивостта и способността за адаптиране на горските екосистеми към изменението на климата, чрез прилагане на подходящи лесовъдски системи.


ЦЕЛ 8: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА ГОРСКИЯ СЕКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА
МЕРКИ:
♦  Създаване на условия за устойчиво и възмездно ползване на екосистемни услуги, предоставяни от горските територии;
♦  Подпомагане на процеса на сертификация на горските територии.


ЦЕЛ 9: УСТОЙЧИВО И ЕФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНИ ДЪРЖАВНИ ГОРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
МЕРКИ:
♦ Оценяване и оптимизиране на действащия модел за управление на горските територии – държавна собственост;
♦ Повишаване на ефективността на дейностите, извършвани от държавните горски предприятия;
♦  Диверсификация на приходите на държавните предприятия чрез разнообразяване на извършваните дейности и предлаганите услуги.


ПРИОРИТЕТ 2 :
МОБИЛИЗИРАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА БАЛАНСИРАНО СОЦИАЛНО И ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ
ЦЕЛ 1: РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ИКОНОМИКАТА НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И ВИСОКА ЗАЕТОСТ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ

МЕРКИ:
♦ Насърчаване стартирането и развитието на икономически дейности под формата на нови стопанства, нови предприятия, нови инвестиции в неселскостопански дейности
♦  Подкрепа на местните общности и изпълнението на стратегии за местно развитие.


ЦЕЛ 2: ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
МЕРКИ:
♦  Насърчаване изграждането на местната инфраструктура и обновяване на селата;
♦  Насърчаване предлагането на местни основни услуги;
♦  Насърчаване опазването на местното културно и природно наследство.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!