Приключи първото обсъждане на директивата за нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни. На 23 май 2018 г. се проведе работна група „Хоризонтални селскостопански въпроси“ към Съвета на ЕС, която обсъди разпоредбите.
 
 
Те касаят определяне на прилагащ орган (ПО), неговите правомощия и сътрудничество между прилагащия орган на държавите членки, подаването на жалби и гарантирането на конфиденциалност, ангажиментите за докладване от страна на държавите членки и оценка на ефективността. 
 
Като най-чувствителни се очертаха въпросите относно: 
- мястото на подаване на жалба;
- поверителността на жалбоподателя;  
- налагането на санкции (вкл. финансови) от несъдебен орган, което противоречи на националното право в някои държави членки. 
 
Бяха обсъдени и въпроси относно продукти, които не са храни, например фураж, рязан цвят, живи животни; прецизиране на дефиницията на бързо развалящи се храни. Коментирани бяха и дефинициите на доставчик и купувач, какво значи нелоялни търговски практики, както и общата им забрана.
 
Дискутирано беше приложение на директивата по отношение на договори, сключени преди датата, от която се прилагат националните разпоредби, транспониращи директивата. Беше представен и обсъден изготвеният от Председателството ревизиран текст на чл. 12 предвиждащ крайни срокове за транспониране и прилагане на директивата – съответно 12 и 18 месеца. 
 
След края на дискусията, някои държави членки (Естония, Финландия, Швеция, Хърватия, Германия, Латвия, Холандия, Люксембург) настояха за въвеждането на по-дълги срокове
 
Следващото заседание за обсъждането на проекта в рамките на Българското председателство е предвидено за 11 юни 2018 г., където ще бъдат разгледани конкретни варианти за възможностите за разширяване на обхвата на операторите. Австрийското председателство предвижда да продължи работата по досието в рамките на 3 работни групи през месец юли, съответно на 3-ти, 17-ти и 31-ви юли.