Държавният глава Росен Плевнелиев обнародва Закона за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, приет на 4 февруари 2016 г. от Народното събрание, но ще сезира Конституционния съд на Република България за установяване на противоконституционност на един от приетите текстове, съобщават от Президентската институция.
 
Обнародването на закона ще позволи да влязат в сила законовите мерки, които целят предотвратяване на възникването на широкомащабно разпространение на инфекциозни заболявания сред животните,  ограничаване на незаконния внос, търговия и придвижване на неидентифицирани животни с неясен произход и неизяснен здравен статус. Приетите промени ще позволят своевременно и по-дългосрочно планиране и осигуряване в бъдеще на дейностите по профилактика на болестите по животните и на необходимите средства за тяхната диагностика и превенция, както и навременното изпълнение на мерките за  надзор, контрол и ликвидиране на болести по тях.
[news]
Президентът винаги е подкрепял връзката на науката с бизнеса, защото висшето образование не трябва да е откъснато от практиката, а държавата следва да създаде условия за това. Качеството на обучението на ветеринарните медици безспорно зависи от теоретичните познания и практическите умения на преподавателите във висшите училища, в които се осъществява този вид обучение. Законът обаче ограничава възможността и правото на преподавателите по ветеринарна медицина да членуват в съсловната им организация. Създават се различни правни условия за лица, които осъществяват ветеринарномедицинска дейност, без да са ясни мотивите за това. С разпоредбата на чл. 46 л се предоставя възможност за осъществяване на ветеринарномедицински дейности -  ветеринарномедицинска наука, лабораторна дейност, диагностика и експертиза във ветеринарна клиника, ветеринарна амбулатория (кабинет) или ветеринарна лаборатория на висше училище. Лицата, които ще осъществяват ветеринарномедицинската дейност в тези обекти обаче, не членуват в Българския ветеринарен съюз. В същото време, законът предвижда, че ветеринарните лекари могат да упражняват ветеринарномедицинска практика във ветеринарномедицинско заведение, ако са вписани в определен регистър и членуват в Съюза.
 
Воден от тези съображения държавният глава ще сезира Конституционния съд на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 46 л, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.