По време на Кампанията за директни плащания 2016 няма да се приемат заявления за подпомагане по мярка 10 „Агроекология и климат“, с които се поема нов ангажимент за: дейностите по направление "Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и Ливадния блатар в обработваеми земи с орнитологично значение"; „Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение“; „Превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно затревени площи“ по направление "Контрол на почвената ерозия". Това е записано в заповедта за стартиране на Кампания 2016 на земеделския министър Десислава Танева. 
 
В заповедта се посочва, че началната дата за прием на заявления по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2016 за мерките, финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. е 1 март 2016 г. 
 

Заповед за определяне на начална дата за прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 27.02.2009 за кампания 2016 за мерките, финансирани от ПРСР 2014-2020