Управляващият орган (УО) на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) предложи няколко промени в текстовете на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ и подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, чиито критерии ще бъдат обсъдени в петък, 19 февруари, по време на Комитета по наблюдение на ПРСР, научи Агри.БГ.

Васил Грудев: Отваряме приемите по 4.1 и 4.2 най-рано през април

Подмярка 4.1 и 4.2
Предлагат се следните промени:
- Въвеждане на изискване към кандидатите по подмярката за 36 месеца история преди подаване на проектното предложение;
- Промяна във финансовите условия по подмярката във връзка с размера на финансовата помощ и максималният размер на разходите за едно проектно предложение, приложими за приемите в съответствие със законодателството относно преходния период;
- Прецизиране на подхода за определяне на критериите за оценка в контекста на целевата насоченост на средствата по линия на New Generation EU.
 

Какви точки и за какво ще се дават по инвестиционните мерки?

 

Прецизиране на текстовете по подмярка 4.1 в детайли

Настоящ текст на подмярка 4.1 в ПРСР

Предложение за нов/прецизиран текст  в подмярка 4.1 от ПРСР

1. Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;

2. Минималния стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по - малко от 8 000 евро;

3. Кандидатите, юридически лица следва да докажат приход от земеделска дейност и/или приход от услуги директно свързани със земеделска дейност и/или преработка на земеделска продукция и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;

4. Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/, доказващ подобряване на дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения БП.

Добавя се ново изискване към кандидатите.

 

1. Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;

2. Минималния стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по - малко от 8 000 евро;

3. Кандидатите, юридически лица следва да докажат приход от земеделска дейност и/или приход от услуги директно свързани със земеделска дейност и/или преработка на земеделска продукция и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;

4. Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/, доказващ подобряване на дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения БП.

5. Кандидатите за подпомагане подали проектно предложение след 01.01.2021 г. следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители от най-малко 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;

По мярката ще бъде предоставен приоритет за проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност,иновации в стопанствата, включително технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС.

Добавя се нов уточняващ текст в контекста на чл. 58а от Регламент (ЕС) 2020/2220 от 23 декември 2020 година

 

По мярката ще бъде предоставен приоритет за проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност,иновации в стопанствата, включително технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС, включително инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.

Добавя се нов текст

 

Създава се нов текст

 

Във връзка с Регламент (ЕС) 2020/2220 от 23 декември 2020 година за проектни предложения подадени след 01.01.2021 г. се прилагат следните финансови условия:

 

  • За проекти с размер на заявените за подпомагане разходи до 1 000 000 евро, включително:

Финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

 

  • За инвестиции в обхвата на допълнителните средства по линия на Next Generation финансовата помощ се увеличава с до 25 %.

 

  • За инвестиции представени от кандидати групи и организации на производители с до 10 %;

 

Финансовата помощ за инвестиции в земеделска техника и общи разходи по проекта е в размер до 50 %.

 

  • За проекти с размер на заявените за подпомагане разходи от 1 000 001 евро до 1 500 000 евро, включително:

 

Финансовата помощ е в размер до 35 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

 

  • За инвестиции в обхвата на допълнителните средства по линия на Next Generation финансовата помощ се увеличава с до 25 %.

 

  • За инвестиции представени от кандидати групи и организации на производители с до 10 %;

 

Финансовата помощ за инвестиции в земеделска техника и общи разходи по проекта е в размер до 35 %.

 

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периоди на прием проведени след 01.01.2021 г. е в рамките на 1 500 000 евро, като максималният размер на допустимите разходи за един проект не може да надхвърля 1 500 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за един кандидат за периоди на прием проведени след 01.01.2021 г. е в рамките на 250 000 евро. Разходите за земеделска техника не може да надхвърлят 50 на сто от допустими разходи по едно проектно предложение и не се считат за инвестиции в обхвата на дейностите по Next Generation.

 

 

 

Прецизиране на текстовете по подмярка 4.2 в детайли

Настоящ текст на подмярка 4.2 в ПРСР

Предложение за нов/прецизиран текст  в подмярка 4.2 от

Добавя се нов текст

 

Добавя се ново изискване към кандидатите.

 

Кандидатите за подпомагане подали проектно предложение след 01.01.2021 г. следва да са извършвали дейности по преработка от най-малко 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;

 

За кандидати земеделски стопани подали проектно предложение след 01.01.2021 г. условието се счита за изпълнено и ако същите са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители от най-малко 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;

 

Кандидати групи или организации на производители подали проектно предложение след 01.01.2021 г. условието се счита за изпълнено ако същите са извършвали дейност от най-малко 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;

 

Критериите за подбор ще гарантират насочване на финансовата помощ към проекти за постигне въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в ХВП за преработка на суровини от чувствителни сектори, които могат да осигурят съответната суровинна база, включително инвестиции за покриване стандартите на ЕС и преработка и производство на биологични продукти, включително технологии водещи до намаляване на емисиите.

Добавя се нов уточняващ текст в контекста на чл. 58а от Регламент (ЕС) 2020/2220 от 23 декември 2020 година

 

Критериите за подбор ще гарантират насочване на финансовата помощ към проекти за постигне въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в ХВП за преработка на суровини от чувствителни сектори, които могат да осигурят съответната суровинна база, включително инвестиции за покриване стандартите на ЕС и преработка и производство на биологични продукти, включително технологии водещи до намаляване на емисиите, включително инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.

Добавя се нов текст

Създава се нов текст

 

Във връзка с Регламент (ЕС) 2020/2220 от 23 декември 2020 година за проектни предложения подадени след 01.01.2021 г. се прилагат следните финансови условия:

 

  • За проекти с размер на заявените за подпомагане разходи до 2 000 000 евро, включително:

 

Финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

 

  • За инвестиции в обхвата на допълнителните средства по линия на Next Generation финансовата помощ се увеличава с до 25 %;

 

 

Финансовата помощ за общи разходи по проекта е в размер до 50 %.

 

 

  • За проекти с размер на заявените за подпомагане разходи от 2 000 001 евро до 3 000 000 евро, включително:

 

Финансовата помощ е в размер до 35 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

 

  • За инвестиции в обхвата на допълнителните средства по линия на Next Generation финансовата помощ се увеличава с до 25 %;

 

 

Финансовата помощ за общи разходи по проекта е в размер до 35 %.

 

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периоди на прием проведени след 01.01.2021 г. е в рамките на 3 000 000 евро, като максималният размер на допустимите разходи за един проект не може да надхвърля 3 000 000 евро.