На 19 февруари, петък, ще се проведе заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). На него ще бъде обсъден проекта на критериите за оценка на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и по подмярка 4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, свързани с предстоящия прием, който към момента се планира за не по-рано от месец април 2021 г.

Васил Грудев: Отваряме приемите по 4.1 и 4.2 най-рано през април

Първоначално приемът по двете подмерки беше заложен за месец март, вероятно обаче програмите ще стартират с поне месец по-късно. Изпълнителният директор на Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ) коментира пред Агри.БГ:

“Тъй като към бюджета на приема ще бъде добавен и бюджет от "Next Generation", сме зависими от датата на приемане на регламентите. По всичко личи, че Европейската комисия (ЕК) и Европейския парламент (ЕП) няма да са готови преди месец март”, обясни Васил Грудев.

Бюджетът за мерките 4.1 и 4.2 е 150 млн. евро, а добавените пари от "Next Generation" ще са в размер на 60 млн. евро, сочи информация на Агри.БГ.

Костадин Костадинов: Критериите по мярка 4.1 и 4.2 не устройват никого

Ето и какви са проектите на критерии за оценка по двете подмерки, които земеделското министерство ще предложи на бранша в петък.

Проект на критерии за оценка подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

 

Критерии за оценка

Минимално изискване

Максимален брой точки

Проектни предложения с инвестиции и дейности, насочени в сектор "Плодове и зеленчуци", и/или сектор "Животновъдство", и/или сектор "Етеричномаслени и медицински култури"

Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени към секторите посочени в критерия за оценка

15

Проектни предложения подадени от групи/организации на производители на селскостопански продукти

*

10

Проектни предложения, представени от кандидати, които не са одобрени за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020.

*

5

Проектни предложения, представени от кандидати до 40 години включително.

*

5

Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение.

Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три завършени финансови  години, умножен по:

„5“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 10 точки;

„6“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 9 точки;

„7“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 8 точки;

„8“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 7 точки;

„9“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 6 точки;

„10“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 5 точки;

 

10

Проектни предложения, при които чрез изпълнението на одобрените инвестиции и дейности се осигуряване запазване на заетостта в земеделските стопанства.

След изплащане на финансовата помощ, е поет ангажимент за подържане на средносписъчния брой на персонала в земеделското стопанство установен за годината предхождаща, подаване на проектното предложение

5

Проектни предложения с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти

Всички инвестиционни разходи включени в проектното предложение са свързани с производство на биологично сертифицирани селскостопански продукти

10

Проектни предложения с включени инвестиции за напояване на селскостопански култури отглеждани в земеделското стопанство

Най-малко 35 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции в напоителни системи -водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата и за които е осигурено /за съществуващи системи/ или ще бъде осигурено /за нови системи/ използването на вода от клон на Напоителни системи.

15

 

Най-малко 35 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции в напоителни системи -водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата

 

5

Проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии, като - иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, автоматизиране на работните процеси в селскостопанското производство, включително подходи приложени чрез Европейското партньорство за иновацииПроектни предложения с инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ

Най-малко 15 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ

10

 

Най-малко 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции в иновативни за стопанството технологии

15

Проекти представени от земеделски стопанства разположени на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения и/или в места по Натура 2000

Най-малко 85% от обработваемите площи на земеделското стопанство и/или животновъден/и обект/и са разположени на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения и/или в места по Натура 2000

5

 

Проект на критерии за оценка подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Критерии за оценка

Минимално изискване

Максимален брой точки

Проектни предложения с инвестиции и дейности, свързани с преработка на суровини от сектор "Плодове и зеленчуци", и/или сектор "Животновъдство", и/или сектор "Етеричномаслени и медицински култури"

Над 75% от обема на преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори.

15

Проектни предложения подадени от групи/организации на производители на селскостопански продукти

*

10

 

 

 

Проектни предложения представени от кандидати регистрирани земеделски стопани, за преработка на произведените в стопанствата им селскостопански продукти

Над 50% от обема на планираните за преработка селскостопански продукти са произведени в земеделското стопанство на кандидата - 5 точки;
Над 75% от обема на планираните за преработка селскостопански продукти са произведени в земеделското стопанство на кандидата - 10 точки;
Над 75% от обема на планираните за преработка селскостопански продукти са произведени от членовете на групата или организацията на производители, която е кандидат за подпомагане - 10 точки;

10

През предходната финансова година /2020 г./ кандидата е реализирал приходи от износ и/или вътрешно общностни доставки на селскостопански продукти или преработени селскостопански продукти

*

5

Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение.

Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три завършени финансови  години, умножен по:

  • „5“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 10 точки;
  • „6“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 9 точки;
  • „7“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 8 точки;
  • „8“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 7 точки;
  • „9“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 6 точки;
  • „10“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 5 точки;

10

Проектни предложения, при които чрез изпълнението на одобрените инвестиции и дейности се осигуряване запазване на заетостта в предприятието и създаване на едно ново работно място.

След изплащане на финансовата помощ, е поет ангажимент за поддържане на средносписъчния брой на персонала в предприятието установен за годината предхождаща, подаване на проектното предложение, както и създаването на 1 ново работно място.

3

Проектни предложения с инвестиции и дейности  за производство на биологични продукти

Над 50 % от обема на планираната за преработка суровина е биологично сертифицирана и произведена продукция, посочена в бизнес плана, ще бъде биологично сертифицирана - 10 точки;

 

Над 75 % от обема на планираната за преработка суровина е биологично сертифицирана и произведена продукция, посочена в бизнес плана, ще бъде биологично сертифицирана – 15 точки;

15

 

Към момента се планира и по двете подмерки да се подпомагат проектни предложения, получили не по-малко от 15 точки по критериите за подбор. Дали ще останат така, предстои да се разбере.