Министерството на земеделието публикува на своята официална страница Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г.

Основните изменения в текстовете засягат биопроизводителите, като се предлага прехвърляне на средства в размер от 40 млн. евро от резерва на ПРСР 20142020 г. към бюджета на мярка 11 „Биологично земеделие“. Целта е да се осигури финансов ресурс за прием на нови заявления по мярката и възможност за удължаване на приключили 5-годишни ангажименти през 2019 г.

Приеха условията по новия прием по мярка 11 "Биологично земеделие"

В обосновката се казва, че така ще се даде възможност на кандидати, които са приключили ангажиментите си по мярката и техните стопанства вече са с биологичен статус, да продължат изпълнението на многогодишния си ангажимент, както и на нови кандидати, които не са участвали до момента по мярката, но са с биологичен статус, да поемат нов ангажимент. 

След проверка и анализ от страна на ведомството и на Европейската комисия са открити несъответствия в Кампания 2019 между заявени площи и заявени суми.

В тази връзка на 14-ото заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР бяха предложени за гласуване следните предложения:

•    Да няма възможност да се заявяват постоянно затревени площи без биологични животни. Анализът показва, че голяма част от постоянно затревени площи се заявяват без животни. Кандидатите по мярката получават подпомагане само за пасища или ливади, без да обвързват отглеждането на биологични животни с биологичните пасища. Предвижда се за постоянно затревените площи да се въведе изискване за гъстота по направление „Биологично растениевъдство“ 1 ЖЕ/2 ха, като животните да бъдат сертифицирани и преминали периода на преход към биологично производство.
•     Подпомагането за групите на полските и ароматните култури да е в размер на 100% за първите 50 ха от стопанството. За площите над 50 ха да се предоставя финансово подпомагане в размер на 5%. По този начин се цели да се гарантира, че средствата ще отидат към малките стопанства до 50 ха, като се даде възможност на по-голям брой земеделски стопани да се включат и да развиват своите стопанства по метода на биологичното земеделие.

В случаите, когато кандидатът е преминал периода на преход към биологично производство, но не е представил сертификат или писмено доказателство за съответствие на Държавен фонд „Земеделие“, изискванията са да се възстановяват 100% от получените до момента средства.

Предвижда се разпоредба, според която няма да се допускат за участие в нови ангажименти площи/животни/пчелни семейства, за които земеделските стопани са изпълнявали ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ до момента.

Така се цели да се избегне възможността отделни земеделски стопани, които са изпълнявали многогодишните си ангажименти да се явят като нови кандидати по мярката вместо да удължат ангажиментите си. 

През 2020 г. няма да се подпомагат площи/животни/пчелни семейства, които са в период на преход. 

В предложението на ведомството се казва, че с предложените промени в нормативната уредба се цели да се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на ПРСР 2014–2020 г., задълженията за изключване на двойното финансиране, както и ефективно управление на финансови средства по мярката.