Бъдещата обща селскостопанска политика (ОСП) беше сред основните въпроси от дневния ред на втората среща на министрите на земеделието в рамките на българското председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС) по земеделие и рибарство в края на февруари. На 19 март се очаква министрите да приемат заключенията на Съвета относно бъдещата ОСП.
 
 
Съветът проведе обмен на мнения по съобщението на Комисията „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, като постави акцент върху директните плащания, опазването на околната среда, действията в областта на климата и развитието на селските райони, пише Областна дирекция "Земеделие"-Кюстендил в свой бюлетин.
 
По време на дискусиите министрите изтъкнаха важността на директните плащания, но отбелязаха, че има възможност да се подобри формата им чрез насочването им по начин, който позволява постигането на по-справедливи и по-ефективни резултати за земеделските стопани в ЕС. За целта, подпомагането би трябвало да бъде насочено към истинските земеделски стопани, като се акцентира върху онези, които активно упражняват селскостопанска дейност, за да изкарват прехраната си, както и върху младите земеделски стопани, малките и средните стопанства, районите с природни ограничения и изоставащите райони.
 
 
Подчертано беше значението на доброволното обвързано с производството подпомагане като ефективен инструмент за подкрепа на чувствителните сектори, по-специално в контекста на все по-отворените пазари и сключването на поредица от споразумения за свободна търговия. Държавите членки изтъкнаха също синергиите и взаимното допълване между интервенциите, които се финансират и по двата стълба  на ОСП, като се избягва препокриване.  
 
На 19 март се очаква министрите да приемат заключенията на Съвета относно бъдещата ОСП. Пред журналистите председателят на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство Румен Порожанов заяви, че отговорността на държавите членки е да поставят основите на модерна ОСП, която от една страна да осигурява справедлив доход на фермерите, а от друга, да гарантира качествена и разнообразна храна на трапезата на гражданите на ЕС. Продоволствената сигурност, борбата с изменението на климата и опазването на селските райони също са много важна част от новата ОСП.