Земеделски земи от държавния поземлен фонд да могат да се отдават за ползване под наем или аренда без провеждане на търг на земеделски производители до 40 години. Това предлага нов проект на Закона за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи, публикуван за обществено обсъждане до 16 януари 2019 г.
 
 
Още по време на българското председателство на Съвета на ЕС, министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов каза, че обмисля възможност за достъп на млади до държавна земя по начин, който да не вреди на конкуренцията. Ето какво предлагат експертите:
 
Младите фермери трябва да са регистрирани земеделски стопани, с постоянен и настоящ адрес в населеното място на общината, в която са масивите от държавния поземлен фонд, да нямат задължения към държавата и да обработват не повече от 200 дка земя.
 
С промените се предлага възможността да се отдават имоти или части от имоти от държавния поземлен фонд само за един от следните видове земеделски култури с обща площ до: 
 
       - 10 декара  - за създаване и отглеждане на зеленчукови култури;
       - 20 декара - за създаване и отглеждане на трайни насаждения;
       - 50 декара - за отглеждане на едногодишни полски култури.
 
В документа е записано още, че срокът за отдаване под наем или аренда за създаване на зеленчукови култури и за отглеждане на едногодишни полски култури е до 10 стопански години, а за създаване и отглеждане на трайни насаждения - до 30 стопански години
 
Предвижда се след придобиването на земята нейното предназначение да не може да се променя за срок от 7 години, като изключение прави само строителството на инфраструктурни проекти.
 
Как ще става кандидатстването?
 
"Лицата подават заявление по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите, до директора на областна дирекция „Земеделие“ по местонахождение на имота, в срок до 10 януари на текущата стопанска година, в което посочват землищата, в които желаят да ползват земя от държавния поземлен фонд, вида на културата, която възнамеряват да отглеждат и необходимата им за целта площ", пише в проекта на документа.
 
В проекта се създават и правила за доброволно уедряване на земеделските земи, чрез създаването на масиви за ползване.
 
На 5 юни в София, по време на неформално заседание на земеделските министри от страните-членки на ЕС, българският министър посочи, че и в момента съществува инструментариум, който дава възможност да бъдат подпомагани младите фермери и да се инвестира в нови технологии.
 
"Финансовите средства не са малки, но темата явно е доста по-комплицирана и това е сериозно предизвикателство пред новата Обща селскостопанска политика (ОСП)", каза Порожанов.