От 24 до 31 август ще се приемат заявления за финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г., съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). 

2,4 млн. лв. са заявени за кризисно съхранение на вино

По мярката се подпомагат конверсия на сортовия състав на насажденията (изкореняване, засаждане и изграждане на подпорна конструкция), промяна на местонахождението им и подобряване на техниките за управление (изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане и/или реконструкция на тераси, изграждане на автоматизирани системи за капково напояване, смяна на подпорна конструкция, изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения и смяна на формировката).

За финансова помощ могат да кандидатстват производители, които са физически или юридически лица или група, или организация на физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър като производители с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки.

Максималният размер на финансовата помощ от Европейския фонд за гарантиране на земеделието е до 80 % от разходите за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени по приложение № 1 от Наредба № 6 и технологична карта към инвестиционния проект, сравнени с предоставени три оферти. 

От 17 юли за всяка операция, посочена в технологичната карта, се предоставят най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване, подпис и печат на оферента, цена в левове или евро с посочен ДДС.

Статистиката на ДФЗ сочи, че тази мярка е най-успешно прилаганата от Лозарската програма. Тя присъства и в предходните две национални програми, изпълнявани за периода 2009 – 2013 г. и 2014 – 2018 г., като интересът към нея от страна на производителите продължава да бъде висок, допълват от Фонда.

Документи по мярката ще се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФЗ на ул. Гусла 3, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“. Нужен е предварително записан час на телефони: 02/81 87 513, 02/8187 517 и 02/8187 534.