Държавен вестник обнародва днес промени в Тарифата за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. С промените се въвежда такса в размер на 40 лв. за извършване на периодична проверка на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита. Тя ще се събира от Земеделското министерство.
 
Таксите за извършване на годишни и сезонни технически прегледи на техниката и за издаване и подмяна на свидетелство за правоспособност да се събират от съответната областна дирекция „Земеделие”. 
 
Таксите за издаване на сертификат за одобрение или изменение на типа и за извършване на изпитване на употребявана техника ще се събират от МЗХ, става ясно от обнародваната тарифа.
 
Постановлението влиза в сила от днес, 22 март 2016 г.