Само три работни дни остават до крайния срок за подаване на заявления и декларации за земеделските земи в общинските служби по земеделие. До 31 юли лично, с упълномощено лице или по пощата с обратна разписка и с клеймо най-късно до последния ден на юли, собствениците подават декларация по образец, в която посочват формата на стопанисване и начина на трайно ползване на всеки един от имотите. Собствениците, които не желаят имотите им да бъдат включени в бъдещо споразумение с ползвател, изрично посочат това обстоятелство в декларацията.


Всеки един от съсобствениците може да подаде декларация, която е валидна за всички останали съсобственици.
Ползвателите на земеделски земи, които желаят да участват в споразумение, подават заявление. В него се посочват имотите и правното основание за ползването им, съгласно регистрираните в общинските служби по земеделие договори. В случаите, в които ползвателят на земеделски земи не подаде заявление се счита, че той ще обработва ползваните от него имоти в реални граници.
Споразумението за ползване представлява правно основание при заявяване за подпомагане на единица площ.


Електронни образци на заявления и декларации могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на МЗХ – www.mzh.government.bg, секция “Поземлени отношения и комасация” или от електронните страници на Областните дирекции „Земеделие”.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!