Животновъдите, които са кандидатствали по схемите за директни плащания Кампания 2017 г., трябва да докажат реализацията на млякото и млечните продукти, които са произвели. Подаването на документите продължава до 30 октомври, понеделник.
 
 
Реализацията на млякото и млечните продукти се доказва за схемите:
- Схема за обвързано подпомагане за млечни крави – (СМлК);
- Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол- мляко (ЕЖСК);
- Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол с направление мляко – (ДПЖСК);
- Схема за обвързано подпомагане на биволи.
 
Що се отнася до разпределяне на новородени телета, това се изисква за схемите:
- Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ);
- Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол-месо (ЕЖСК). 
 
Необходимо е заявителите да предоставят и заверени копия на следните документи за реализация на продукцията.
 
1. фактури, издадени от земеделския стопанин за доставки на първи изкупвачи на мляко, с които има регистрирани договори за доставки в ДФЗ – РА – когато земеделският стопанин е търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон; 
 
2. приемно-предавателни протоколи за доставки с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, издадени от първи изкупвачи на мляко, с които земеделският стопанин има договори за доставки, регистрирани в ДФЗ – РА – когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; 
 
3. фактури за реализирани доставки – когато земеделските стопани доставят на търговци в други държави – членки на Европейския съюз; 
 
4. фактури и/или касови бележки за директни продажби на мляко и/или млечни продукти – когато земеделските стопани са регистрирани или вписани по Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход (ДВ, бр. 84 от 2010 г.), наричана по-нататък "Наредба № 26 от 2010 г."; 
 
5. фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство, за реализирани млечни продукти – когато земеделският стопанин е със затворен цикъл на производство и има регистрирано млекопреработвателно предприятие по чл. 12 от Закона за храните; 
 
6. приемно-предавателни протоколи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството за доставка на сурово мляко за преработка на ишлеме в млекопреработвателно предприятие; 
 
7. фактури и/или касови бележки за директно продадено сурово мляко от земеделския стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните – когато земеделският стопанин е вписан като производител на мляко, предназначено за изхранване на животни в други стопанства в публичния списък на регистрираните земеделски стопани, които извършват дейности на ниво първично производство на фуражи и свързаните с това дейности, съгласно чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за определяне на изискванията за хигиена на фуражите (ОВ L 35 от 8 февруари 2005 г.). 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на Схемите за директни плащания  (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; изм., бр. 31 и 80 от 2015 г., бр. 16, 50 и 69 от 2016 г. и бр. 19 от 2017 г.) 
 
Документи се подават в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие”.
 
Разпределянето на новородените телета, които са регистрирани в стопанството на земеделските стопани се налага само при едновременно заявени схеми СМКЮ и ЕЖСК (месо).
 
За кандидати, които имат само една заявена схема от следните: СМКЮ, ЕЖСК (месо) или ДПЖСК (породи за месо), не се изисква подаване на декларация по чл. 27а, ал. 8 от Наредба № 3 от 2015 г.
 
Списъци на стопаните, които следва да се явят в отдел „ПСМП“ при ОД на ДФЗ са публикувани на адрес: http://www.dfz.bg/bg/dp-2014-2020/-2017/