Торенето на лозата е важен фактор, който определя както силата на растенията, така и добива и качеството на крайната продукция от грозде. Според някои изследвания, всяка година гроздето, пръчките и листата в един декар плододаващо лозе извличат от 7 до 12 кг азот, 1.5-2 кг фосфор и от 2 до 5 кг калий от почвата. В комбинация с това, недостигът на обороски тор напоследък поставя остро въпроса за намиране на подходящи заместители за поддържане на почвеното плодородие в лозовите насаждения. Доказано е, че органичното торене решава проблема с баланса на хранителните вещества в почвата.

 

Хумус Актив и Плонар Актив са висококонцентрирани, 100% органични торове, получени по  иновативна технология от оборски тор и расов калифорнийски червей с много добре балансиран състав от макро и микро елементи, аминокиселини, ензими и голям набор от полезни почвени микроорганизми, свързани в комплекси. Два килограма от тези торове се получават от 1 тон преработен оборски тор без никакви други химични добавки. Продуктите са приложими и в органичното земеделие и притежават съответните сертификати за употреба.

 

Препоръки за торене

 

Успехът на всяка технология за торене е в пряка зависимост от познанията за самото растение, неговото устройство, биологията и изискванията му към климата, почвата и условията на отглеждане. За лозарството от особено значение е правилният избор на лозовата подложка, съобразно процента на активни карбонати в почвата при засаждането на нови лозя.

 

1. Употреба при производство на лозов посадъчен материал – лехово-ленточно и „картонаж“

 

1.Киснене на подложковите резници за 48 часа в 0.5%-ов разтвор на Хумус Актив преди присаждане.

2. Киснене на калемите за 24 часа в 0.5%-ов разтвор преди присаждане.

3. Пръскане на сандъците в стратификалнята с 1%-ов разтвор двукратно през 10 дни, като първото е при набъбване на пъпките.

4. Киснене на облагородените лозички в 0.5%-ов разтвор на Хумус Актив преди засаждането им за вкореняване в лехи или в субстрат.

5. Пръскане на почвата преди оформяне на лехите с 2 л/дка Хумус Актив в 30 л вода.

6. Торене с Плонар Актив 5 кг/дка преди оформяне на лехите.

7. Подготовка на субстрата за картонажно (саксийно) отглеждане от 2 части качествен торф (Stender) и една обемна част речен наносен пясък с добавка на Плонар Актив 0.5 кг/м3 с добро размесване.

8. Листно подхранване с Хумус Актив 0.3%-ов разтвор във фаза трети лист.

9. Листно подхранване с Хумус Актив 0.4%-ов разтвор във фаза 15 см летораст.

10. Листно подхранване с Хумус Актив 0.5%-ов разтвор фаза 25 см летораст.

11. Потапяне на сортираните снопчета преди нареждането им за съхранение в 1%-ов разтвор на Хумус Актив.

 

Допълнителна информация

 

Ако лозичките се използват за засаждане на биологични лозя, препоръчваме следната схема за разстителна защита:

 

а) първо пръскане във фаза „миши уши“ – Бордо Микс 20 ВП 0.5%-ов разтвор в комбинация с Тиовит Джет 80 ВП 0.25%-ов разтвор.

б) второ пръскане фаза 15 см летораст Синейс 480 СК 20 мл/дка с добавка на прилепител Силвет L-77 0.05%,

в) трето пръскане – Бордо Микс 20 ВП 0.5%-ов разтвор с добавка на Тиовит Джет 80 ВП – 0.3%.

г) четвърто пръскане – Натуралис СБС – 150 мл/дка в 60 л вода в комбинация с Поливерзум 0.1% и прилепител Силвет L-77 0.0.5%.

 

1. Употреба при засаждане и отглеждане на млади лозя

 

1. Запасяващо торене с Плонар Актив преди риголването на площта. 5 кг/дка и 50% намалена норма на химични торове според анализа на почвата.

2. Торене с Хумус Актив преди дискуване 2 л/дка в 60 л вода. Пръскане на площта.

3. Торене с Плонар Актив 5 кг/дка преди засаждане на лозите и дискуване.

4. Листно торене във фаза „миши уши“ 0.3%-ов разтвор в 60 л вода за 1 дка.

5. Листно торене с Хумус Актив 0.4%-ов разтвор в 60 л вода за 1 дка.

6. Листно торене след повеждане на носещия тел с Хумус Актив 0.5%-ов разтвор в 70 л вода за 1 дка.

7. Есенно пръскане след листопада с Хумус Актив 2%-ов разтвор в 100 л вода за 1 дка. От голямо значение за качеството на гроздето е изборът на формировката на лозите.

 

1. Употреба на органичните торове при отглеждане на плододаващи лозя

 

1. Есенно пръскане след листопада с Хумус Актив 2 л/дка в 70 л вода в комбинация с железен сулфат 5% (5 кг/дка), с последващо оране с УНЛМ.

2. Пръскане след разбитбата с Хумус Актив Грейнс 3 кг/дка в 70 лв вода с последващо дробене на пръчките в междуредията. С добавка на карбамид 5 кг/дка за ускоряване на разлагането им от целулозоразлагащите бактерии с намалена фиксация на азот.

3. Торене с Плонар Актив 7 кг/дка, браздово с УНЛМ.

4. Листно торене с Хумус Актив. Предцъфтежно. 0.4% в 60 л вода за 1 дка.

5. Листно торене с Хумус Актив, фаза грахово зърно. 0.5% в 70 л вода.

6. Листно торене с Хумус Актив, фаза бистреене на зърната. 0.5 л/дка в 80 л вода.

 

При тази схема на отглеждане не се налага внасяне на химични торове. Ако лозята се отглеждат биологично се прилага вече споменатата схема за растителна защита при лозовите вкоренилища, като могат да се добавят и други алтернативни биологични средства.

 

За повече информация и контакти:

ЕКОДАРПОЛ Болканс

Адрес: гр. София, бул. Витоша 150
Тел.: 0700 30112, +359 2 4372 795
Имейл: [email protected]

Уебсайт: www.ekodarpol.bg